Niet langer praktiserende artsen en verpleegkundigen toch inzetten ter ondersteuning van de huidige zorgverleners? Lees hier de voorwaarden.

Minister Bruins (Medische Zaken en Sport) heeft, nu de reguliere zorg onder grote personele druk is komen te staan, de mogelijkheid bekeken om niet langer praktiserende artsen en verpleegkundigen toch weer in te kunnen zetten ter ondersteuning van de huidige zorgverleners. Hij heeft daartoe overleg gevoerd met de representatieve beroepsorganisaties, waaronder de KNMG, waarna de volgende voorwaarden voor de zelfstandige inzet van artsen n.p. (niet-praktiserend) en verpleegkundigen n.p. zijn opgesteld:

 

I. De BIG-registratie van de arts c.q. verpleegkundige n.p. is (pas) verlopen na 1 januari 2018 en zijn vaardigheid is nog voldoende aanwezig;
II. Personen, die niet meer zijn ingeschreven in het BIG-register doordat zij door de (tucht)rechter zijn doorgehaald of ten aanzien waarvan een beroepsbeperkende maatregel is aangetekend, mogen niet worden ingezet.

In algemene zin worden zij ingezet:

  1. Alleen indien noodzakelijk, d.w.z. als het door de noodsituatie niet mogelijk is de zorg op te dragen aan terzake bekwame BIG-geregistreerde zorgverleners, wordt deze zorg overgedragen aan artsen n.p. resp. verpleegkundigen n.p.;
  2. Het heeft nadrukkelijk de voorkeur dat personen met de meest recente praktijkervaring éérst worden ingezet;
  3. De artsen n.p. resp. verpleegkundigen n.p. moeten hun bekwaamheid zoveel mogelijk zelf aantonen en worden zoveel mogelijk ingezet in de niet-complexe zorg en in de zorg die aansluit bij hun meest recente werkervaring. In overleg met de werkgever wordt gekeken of een korte aanvullende training noodzakelijk is.

Voorbehouden handelingen

Specifiek ten aanzien van voorbehouden handelingen geldt:

  • Er worden duidelijke afspraken gemaakt tussen de BIG-geregistreerde zorgverlener en de arts n.p. resp. verpleegkundige n.p. over welke (voorbehouden) handelingen mogen worden verricht;
  • Voor het verrichten van voorbehouden handelingen wordt indien mogelijk voor toezicht en tussenkomst gezorgd door bevoegde zorgverleners, de arts n.p. mag deze ook verrichten zonder toezicht en tussenkomst;
  • Aan de verpleegkundige n.p. dienen adequate opdrachten gegeven te worden door de daartoe bevoegde zorgverleners. Daarbij moeten zij voldoende zicht hebben op de benodigde bekwaamheid;
  • De arts n.p. mag – indien de situatie hierom vraagt – opdrachten geven aan andere zorgverleners.

Onder alle omstandigheden dienen zowel de arts n.p. als de verpleegkundige n.p. de grenzen van het eigen kennen en kunnen te bewaken.

Het betreft vanzelfsprekend een tijdelijke maatregel: zodra de situatie het toelaat, zal de zorgverlening weer worden overgedragen aan de gekwalificeerde BIG-geregistreerde zorgverleners.

De inzet van co-assistenten

Een aantal UMC’s meldt de co-schappen van studenten geneeskunde tijdelijk te hebben stopgezet om deze studenten te kunnen gaan inzetten ter ondersteuning van het zorgproces. Voor deze co-assistenten geldt het gebruikelijke regime, dat volgt uit artikel 35 van de Wet BIG: zij mogen niet zelfstandig een voorbehouden handeling verrichten, maar wel indien zulks geschiedt ingevolge een opdracht van een zelfstandig bevoegde in de zin van artikel 36 Wet BIG (denk aan artsen en physician assistants). Voorts moet de co-assistent bekwaam zijn de handeling uit te voeren, en handelen overeenkomstig de gegeven aanwijzingen.

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen over de inzet van artsen/verpleegkundigen n.p. of co-assistenten en ander zorgondersteunend personeel, of wilt u advies: de experts van de Marktgroep Zorg staan 24/7 tot uw beschikking.