De Staatssecretaris van Financiën heeft het beleid over de fiscale faciliteiten in de Natuurschoonwet 1928 opnieuw vastgesteld. In het nieuwe besluit is een goedkeuring opgenomen voor de certificering van aandelen in een NSW NV/BV. Daarnaast zijn enkele onderdelen herschreven, zonder dat een inhoudelijke wijziging is beoogd.

Certificering aandelen NSW NV/BV

Onderdeel 4 is nieuw en omschrijft de voorwaarden waaronder aandelen in een landgoed NV/BV gecertificeerd kunnen worden.

 

Op grond van artikel 7a van de Natuurschoonwet 1928 (transparance fiscale) kunnen de bezittingen en schulden van de NSW NV/BV worden toegerekend aan de individuele aandeelhouders. Het onderbrengen van aandelen bij een administratiekantoor tegen uitreiking van certificaten van aandelen kan worden gezien als een vervreemding van de aandelen en door de toepassing van de transparantie als een vervreemding van het landgoed.

 

De regeling in artikel 7a van de Natuurschoonwet 1928 geldt voor aandeelhouders en niet voor houders van certificaten van aandelen in de NSW NV/BV. Door de certificering zou de NSW-faciliteit voor de schenk- en erfbelasting niet meer van toepassing zijn of teruggenomen moeten worden.

 

In het besluit is de goedkeuring opgenomen dat de certificering van aandelen in een NSW NV/BV niet leidt tot het terugnemen van de NSW-faciliteit voor de schenk- en erfbelasting en dat de certificaathouders worden aangemerkt als aandeelhouders voor de toepassing van artikel 7a NSW.  Voor de toepassing van deze goedkeuring geldt dat de aandeelhouder van de gecertificeerde aandelen (het administratiekantoor) niet wordt aangemerkt als aandeelhouder en daardoor niet meetelt voor de toepassing van artikel 7a, eerste lid, onderdelen b en c, NSW.

 

Voor deze goedkeuring gelden de volgende voorwaarden:

  • Bij de certificering wordt voldaan aan de voorwaarden van onderdeel 4.4 van het besluit van 9 maart 2018, nummer 2018-27139 (de uit te reiken certificaten en de certificaathouders zijn te vereenzelvigen met respectievelijk de aandelen en de aandeelhouders).
  • De belanghebbenden informeren de Belastingdienst (Team Natuurschoonwet, Postbus 90056, 5600 PJ Eindhoven) schriftelijk over elke overdracht van certificaten en wel binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de certificaten zijn overgedragen.

Overige wijzigingen

De voorwaarden in onderdeel 3 (verkrijging van onroerende zaken die nog niet als NSW-landgoed zijn gerangschikt) zijn aangepast. Deze aanpassing heeft betrekking op de elektronische wijze van registreren van notariële akten.

 

De onderdelen 5 (overdracht landgoed gevolgd door kwijtschelding koopsom), 8 (opstalrechten) en 9 (mandatering) zijn herschreven, zonder dat een inhoudelijke wijziging is bedoeld.

Inwerkingtreding

Het besluit van 27 november 2020 vervangt de besluiten van 29 juni 2011 en 19 augustus 2015 en treedt op 1 januari 2021 in werking.