Landgoederen

Nederland kent veel historische landgoederen, die vaak jarenlang van generatie tot generatie als familiebezit in stand worden gehouden. Daarnaast biedt de overheid mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe landgoederen. Bent u de eigenaar van een landgoed? Dan wijst Nysingh u graag de weg bij de vele juridische vraagstukken die op uw pad komen.

Wij vertellen u graag meer over de juridische aspecten van landgoederen.

Chantal Kolk

Toegevoegd notaris

Juridisch advies over landgoederen

De advocaten en notarissen helpen u bij al uw vragen over:

  • Het oprichten van een landgoedvennootschap of stichting
  • Het benutten van fiscale mogelijkheden uit de Natuurschoonwet 1928
  • De aan- en verkoop van grond
  • (Verkoop ter voorkoming van) onteigeningen en de te ontvangen schadeloosstellingen
  • Gedoogplichten op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht of de Waterwet en de te ontvangen schadeloosstellingen
  • Pachtcontracten
  • De overgang van een landgoed door schenking of vererving
  • Subsidies
  • Het omgevingsrecht, zoals het wijzigen van een bestemmingsplan
  • Schadevergoeding als gevolg van rechtmatige overheidsbesluiten (planschade en nadeelcompensatie)

Landgoederen

Fiscale voordelen en Natuurschoonwet 1928

De wetgever heeft voor het behoud van natuurschoon en de instandhouding van cultureel erfgoed verschillende fiscale faciliteiten gecreëerd. Die fiscale faciliteiten zijn gerangschikt onder de werking van de Natuurschoonwet 1928.

 

Deze wet heeft tot doel versnippering van eigendom en aantasting van landgoederen te voorkomen. Fiscale faciliteiten bestaan op het gebied van de overdrachtsbelasting, vennootschapsbelasting, schenk- en erfbelasting, inkomstenbelasting en onroerende zaakbelasting. Een deel van deze faciliteiten zijn voorwaardelijke faciliteiten. Bepaalde rechtshandelingen kunnen leiden tot een schending van deze voorwaarden en invordering van belastingen. Nysingh adviseert u daarom om rekening te houden met fiscale claims en hier desgewenst afspraken over te maken.

Continuïteit en behoud landgoed voor toekomstige generaties

Nysingh kan u ook goed adviseren over de mogelijkheden tot optimaal behoud van een landgoed als familiebezit. Daarbij kunt u denken aan de oprichting van een landgoedvennootschap om het landgoed als familiebezit in stand te houden. Een andere mogelijkheid is het onderbrengen van een landgoed in een stichting. In een akte van schenking, testament en akte van verdeling kunnen afspraken over de toekomst van het landgoed worden vastgelegd. Bij de schenking of vererving van een NSW-landgoed kan een beroep worden gedaan op de NSW-faciliteiten van schenk- en erfbelasting.

 

Ook is van belang dat de juiste rechtsvorm wordt gekozen als (delen van) het landgoed aan derden in gebruik worden gegeven. Erfpacht en pacht zijn daarvoor veel voorkomende rechtsvormen. Van oudsher is pacht een van de belangrijkste inkomstenbronnen. Het belang van een goed (erf)pachtcontract spreekt dan voor zich.

Overheidsingrijpen

Als landgoedeigenaar krijgt u vaak te maken met overheden die gronden nodig hebben voor (infrastructurele) projecten als weg- en dijkverbeteringen. U kunt dan geconfronteerd worden met onteigeningen en gedoogplichten. Nysingh ondersteunt u in deze soms complexe en langdurige trajecten.

 

Vanzelfsprekend wordt u ook geconfronteerd met de beperkingen van bestaande planologie of voorgenomen wijzigingen daarvan. Dan ondersteunt Nysingh u bij het aanvragen van vergunningen en beoordelen van (voorgenomen wijzigingen van) bestemmingsplannen.

 

Er zijn vele stimuleringsmaatregelen van overheidswege voor het behoud van cultuurhistorisch landgoed. Nysingh adviseert u over de mogelijkheden tot het benutten van deze subsidieregelingen.

 

Onteigeningen, gedoogplichten en nadelige bestemmingsplanwijzigingen gaan (veelal) gepaard met een schadevergoeding. Nysingh onderscheidt zich met haar ruime kennis en ervaring bij het bepalen (en verkrijgen) van een optimale schadeloosstelling.

 

Nieuwe beleidsregel openstelling landgoederen Natuurschoonwet 1928

 

In de evaluatie van de Natuurschoonwet 1928 (NSW) is ook aandacht besteed aan de openstelling van gerangschikte landgoederen. Opengestelde landgoederen vervullen een belangrijke recreatieve functie. Op 29 oktober 2020 is de Beleidsregel openstelling landgoederen Natuurschoonwet 1928 in de Staatscourant gepubliceerd. Deze beleidsregel zal het huidige openstellingsbesluit vervangen.

 

De nieuwe beleidsregel treedt in werking op het moment dat de wijziging van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 in werking treedt. De beoogde datum is 1 januari 2021.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de juridische aspecten van landgoederen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Chantal Kolk, kandidaat-notaris, of Jessica de Roos, advocaat bij Nysingh.

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors