Erfpacht

Het recht van erfpacht en het recht van opstal zijn zakelijke rechten, waarmee een eigenaar een derde het recht geeft om zijn onroerend goed op een bepaalde manier te gebruiken. Bij een erfpachtrecht gaat het vaak om een (langdurig) gebruiksrecht van grond. Bij het recht van opstal heeft een bouwwerk een andere eigenaar dan de grond waarop dat bouwwerk staat.

Wij adviseren u graag over juridische erfpachtstructuren.

Jessica de Roos

Advocaat, Partner

In de praktijk wordt het recht van erfpacht vaak als beleidsinstrument gehanteerd, maar ook als beleggingsvorm en financieringsinstrument. Zo is het een aantrekkelijke rechtsvorm voor specifieke doeleinden, zoals bedrijventerreinen, (lucht)haventerreinen, cultuurhistorisch erfgoed en natuurgebieden. En het recht van opstal is uitermate geschikt om de eigendom van kabels en leidingen, antennes, installaties, windturbines en tunnels te scheiden van de eigendom van de grond waarin of waarop deze bouwwerken zich bevinden.

Erfpacht

Het recht van erfpacht en erfpachtvoorwaarden

Erfpacht is complexe materie. De wet geeft bij het recht van erfpacht enkele kaders van dwingend recht. Voor het overige hebben de eigenaar en erfpachter een grote mate van vrijheid om hun rechtsverhouding vorm te geven in de erfpachtvoorwaarden. Duidelijke en goed uitgewerkte erfpachtvoorwaarden zijn daarom essentieel.

De expertise van Nysingh

Nysingh begeleidt overheden, institutionele beleggers, woningcorporaties, projectontwikkelaars, financiers, landgoedeigenaren en terreinbeherende organisaties bij hun erfpachtvraagstukken.

 

Vraag onze advocaten en notarissen gerust om:

  • advies over juridische erfpachtstructuren
  • het opstellen van overeenkomsten en akten
  • het beoordelen van erfpachtvoorwaarden

Ook adviseren we in geschillen en procederen we als dat nodig is. Tot slot hebben we ruime ervaring met het afdwingen van zakelijke rechten via een gedoogplichtprocedure, bijvoorbeeld op grond van de Belemmeringwet Privaatrecht.

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors