Carola van Andel en Maarten van Nijendaal gaan in op de uitspraak van de rechtbank Den Haag inzake een hoger beroep inzake misbruik Wbp.

De uitspraak van 23 januari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:181) betreft het hoger beroep op de uitspraak van rechtbank Den Haag van 12 december 2017. Wij schreven hier eerder dit artikel over. De rechtbank oordeelde destijds dat appellant misbruik maakte van het recht op inzage in de verwerkte persoonsgegevens ex artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het verzoek zou met geen ander doel zijn ingediend dan om een dwangsom te innen.

 

De Afdeling volgt de rechtbank echter niet in dit oordeel.

De casus

Bij brief van 6 oktober 2016 verzoekt appellant het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (hierna: het college) op grond van artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) om inzage in de verwerking van zijn persoonsgegevens in het kader van zijn eerdere verzoek van 12 augustus 2015 op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 

Bij het primaire besluit heeft het college aan appellant een overzicht verstrekt als bedoeld in artikel 35 van de Wbp. Het college heeft in het primaire besluit voorts aangegeven het ernstige vermoeden te hebben dat appellant met zijn Wbp-verzoek misbruik van recht maakt. Appellant maakt bezwaar tegen het primaire besluit. Hij stelt zich op het standpunt dat het college niet volledig tegemoet is gekomen aan zijn verzoek.  Hij wil weten welke persoonsgegevens van hem op het VNG Forum (een internetforum voor gemeenteambtenaren) zijn geplaatst.

Bij het bestreden besluit heeft het college het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard wegens misbruik van (proces)recht. Appellant bestrijdt dat sprake is van misbruik van recht. In beroep en hoger beroep ligt de vraag voor of het college appellant terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard.

Hoger beroep en oordeel Afdeling

Appellant betoogt dat de rechtbank ten onrechte aan zijn oordeel dat sprake is van misbruik van recht ten grondslag heeft gelegd dat in eerdere procedures over verzoeken op grond van de Wob is geoordeeld dat de (gemachtigde van) appellant misbruik van recht heeft gemaakt. Met het Wbp-verzoek heeft appellant enkel beoogd te achterhalen of het college persoonsgegevens van hem heeft geplaatst op het VNG-forum en deze in strijd met de Wbp heeft verwerkt.

 

De Afdeling overweegt allereerst dat als gemeenteambtenaren berichten op een forum in beheer bij de VNG plaatsen, het handelen van deze ambtenaren aan het college van de gemeente waarvoor zij werkzaam zijn, moet worden toegerekend. Het college moet in zoverre ook als (verwerkings)verantwoordelijke in de zin van de Wbp/AVG worden aangemerkt.

 

De Wbp/AVG strekt ertoe om burgers inzage te geven in de wijze waarop onder andere bestuursorganen hun persoonsgegevens verwerken. Appellant heeft toegelicht dat uit het overzicht van de VNG niet voldoende kon worden achterhaald wie de persoonsgegevens heeft geplaatst.  Hij wilde met de verzoeken achterhalen welke gemeenten persoonsgegevens van hem hebben geplaatst. De Afdeling acht het doel van het verzoek van appellant onder deze omstandigheden in lijn met het doel van de Wbp/AVG. De Afdeling ziet daarom geen aanleiding om het verzoek en het aanwenden van rechtsmiddelen tegen de beslissing op dit verzoek aan te merken als misbruik van recht.

 

De enkele omstandigheid dat appellant en zijn gemachtigde eerder in het kader van Wob-procedures niet-ontvankelijk zijn verklaard, is voorts onvoldoende om ook in deze procedure tot het oordeel te komen dat sprake is van misbruik van recht, aldus de Afdeling. De Wob en de Wbp betreffen een verschillende materie die maakt dat het oordeel dat er misbruik van recht is gemaakt ter zake van de Wob niet zonder meer betekent dat ook van misbruik van de Wbp sprake zou zijn. Omdat geen sprake is van misbruik van recht, hebben het college en de rechtbank ten onrechte geoordeeld dat het bezwaar van appellant niet-ontvankelijk is wegens misbruik van recht.

Schadevergoeding

Het verzoek van appellant om schadevergoeding op grond van artikel 49 Wbp en artikel 82 AVG wijst de Afdeling af. Op dit moment is niet vast te stellen of het college op het VNG-forum persoonsgegevens heeft verwerkt. En zo ja of dat in strijd met de Wbp is gebeurd. In dit verband wijzen wij erop dat appellant zijn vordering blijkens de uitspraak enkel baseert op artikel 49 Wbp/ artikel 82 AVG. Zoals wij eerder schreven, bieden deze artikelen volgens de Afdeling geen zelfstandige grondslag voor schadevergoeding. Zelfs als vastgesteld had kunnen worden of er in strijd met de Wbp/ AVG persoonsgegevens zijn verwerkt, had de vordering van appellant waarschijnlijk niet toegewezen kunnen worden.