Ondernemingsrecht in de zorg

Het ondernemingsrecht in de zorg is ontzettend breed. Het ziet op fusies en overnames binnen de zorg, herstructureringen van zorginstellingen, faillissementen van zorgorganisaties, samenwerkingsverbanden en netwerkzorg, maar ook op maatschapsgeschillen, discussies tussen het ziekenhuis en MSB of geschillen tussen medisch specialisten onderling.

Heeft u juridisch advies nodig? Neem gerust contact met ons op.

Joris de Leur

Advocaat, Partner

Onze advocaten ondernemingsrecht in de zorg

De specialisten ondernemingsrecht van Nysingh staan al vele jaren veel (grote) zorgorganisaties bij. Wij houden ons op dagelijkse basis bezig met het begeleiden van overnames, waarbij we zowel kopende als verkopende zorginstellingen bijstaan, het begeleiden van fusies tussen zorginstellingen, het afsplitsen van zorgondernemingen van de “moederstichting”, het oplossen van conflicten tussen ziekenhuizen en MSB’s en het organiseren en begeleiden van herstructureringen. Ook staan wij geregeld zorgaanbieders bij die te maken krijgen met materiële controles van zorgverzekeraars, zorgkantoren en/of gemeenten.

Fusies & overnames in de zorg

Fusies en overnames in de zorg vragen om specialistische begeleiding, aangezien in de zorg aanvullende wet- en regelgeving geldt. Nysingh biedt deze specialistische begeleiding, onder meer aan ziekenhuizen, verpleeghuisinstellingen, gehandicapteninstellingen en andere (grote) zorgorganisaties. Zo werkten wij recent aan een fusie van twee verpleeghuisinstellingen en het verzelfstandigen van een afdeling plastische chirurgie binnen het ziekenhuis in de vorm van een Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC).

 

Een fusies of overname kan ook een goede uitkomst bieden in situaties van een (mogelijk of dreigend) faillissement van een zorginstelling. Waar een faillissement voorheen geen reëel gevaar leek, hebben de faillissementen van het Slotervaart Ziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen ons anders geleerd. Ook in faillissementen worden (delen van de) instelling veelal overgenomen door andere instellingen of investeerders buiten de zorg. U kunt zich voorstellen dat er in die gevallen veel druk op de ketel zit en snel handelen gewenst is. Nysingh is volledig ingespeeld op deze situaties en neemt de begeleiding bij een dergelijke transactie graag op zich.

Wij hebben veel specialistische kennis in huis om intentieovereenkomsten op te stellen, te onderhandelen, due diligence onderzoeken te verrichten, koopovereenkomsten en daarmee samenhangende overeenkomsten op te stellen en indien noodzakelijk de melding bij de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument en Markt te verzorgen. Daarnaast zijn wij ervaren met het op de juiste manier en het juiste moment betrekken van interne gremia, zoals de raad van toezicht of raad van commissarissen, de ondernemingsraad en de cliëntenraad. Ook de externe gremia, zoals onder meer de banken, het Waarborgfonds voor de Zorg, het College Sanering Zorginstellingen, het CIBG en Vektis mogen niet over het hoofd worden gezien. Tot slot is het van belang om de AVG in acht te nemen bij het overdragen van medische dossiers.

Samenwerken in de zorg

Samenwerken is al jaren ‘hot topic’ binnen de zorg. Het opzetten van landelijke en regionale samenwerkingsverbanden is van groot belang om te voorzien in de toenemende behoefte om te specialiseren en om steeds meer behandelingen in of dichtbij huis te laten plaatsvinden. Om te zorgen dat beschikbaarheid en kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft moet de zorg bovendien op een andere manier worden ingericht. Een nieuwe vorm van samenwerking is netwerkzorg, waarbij de zorg rondom de cliënt wordt georganiseerd.

 

Nysingh staat u graag bij met het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten en dienstverleningsovereenkomsten, om zo de samenwerking en verdeling van aansprakelijkheden tussen partijen juridisch goed in te regelen.

Medisch Specialistisch Bedrijf / Maatschappen

Maatschapsgeschillen, discussies tussen de raad van bestuur van het ziekenhuis en het MSB en geschillen tussen medisch specialisten onderling zijn voor ons aan de orde van de dag. Wij denken dus graag met u mee over oplossingen, met inachtneming van het belang van een goede zorgverlening én oog voor de toekomstige samenwerking.

Winstuitkering

De winstuitkering in de zorg is een telkens terugkerend onderwerp. Vaak komt de vraag op of B.V.-constructies in de zorg in strijd zijn met het verbod op winstuitkering en het bezoldigingsmaximum (Wnt). Op 25 oktober 2019 heeft de minister voor Medische Zorg en Sport het wetsvoorstel ‘Vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg’ ingetrokken. Dit wetsvoorstel had op hoofdlijnen tot doel om gereguleerde winstuitkering mogelijk te maken voor aanbieders van medisch-specialistische zorg. Het kabinet achtte de tijd nog niet rijp voor een verruiming van de investeringsmogelijkheden in de medisch-specialistische zorg. Wij volgen dit onderwerp op de voet.

De marktgroep Zorg van Nysingh

Het ondernemingsrecht in de zorg is bij uitstek het rechtsgebied waarbij samenwerking tussen de leden van de Marktgroep Zorg van groot belang is. Governance, arbeidsrecht en ondernemingsrecht zijn onderwerpen die bij veel transacties komen kijken. Daarbij geldt in de zorg een aantal zeer specifieke regels die in acht moeten worden genomen.

 

Als er sprake is van een overname of fusie, is het bijvoorbeeld altijd belangrijk om te controleren of daarvan melding moet worden gemaakt bij de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument en Markt. Wenst u een nieuwe samenwerkingsvorm aan te gaan, dan is het van belang om daarbij de mededingingsregels in het acht te nemen. Ziet het MSB de samenwerking met een medisch specialist niet langer zitten? Dan moeten de arbeidsrechtelijke consequenties eerst goed in kaart worden gebracht.

 

Contact

De snel veranderende wereld van zorgaanbieders en ondernemingen in de zorg vraagt om specialistische kennis. De Marktgroep Zorg van Nysingh is volledig gericht op de Zorg en Life Sciences-sector. Onze specialisten kennen de markt, de spelregels en de spelers. Wij hebben bovendien veel ervaring met mediation, procedures bij het Gerechtshof Amsterdam (de Ondernemingskamer),  het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en bij de civiele rechter.

 

Neem voor vrijblijvend advies contact op met een van onze specialisten. Wij helpen u graag.

Contact
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors