Staatssteun

Staatssteun kan aan de orde zijn in elke transactie tussen een overheidsinstelling en het bedrijfsleven. Bij iedere niet-marktconforme transactie met een onderneming is er een risico op staatssteun die in strijd is met Europese regels. Ondernemingen lopen hierbij flinke financiële risico’s: onrechtmatige steun moet worden terugbetaald, terwijl investeringen vaak al zijn gedaan.

Onze advocaten staatssteun

Als adviseur van het Rijk, gemeenten, waterschappen, provincies, ondernemingen en brancheorganisaties hebben onze specialisten staatssteun expertise op dit gebied opgebouwd. Zij adviseren over de vormgeving van financiële relaties en transacties tussen overheden en bedrijven. Daarbij zorgen ze ervoor dat u er zeker van kunt zijn dat deze transacties stand houden.

 

Natuurlijk kunnen wij u vertellen wat wel en wat niet is toegestaan onder de staatssteunregels. Dat kunnen meer adviseurs. De toegevoegde waarde van Nysingh is dat wij met onze praktijkervaring en uitgebreide kennis van de staatssteunpraktijk van de Europese Commissie (ook die ten aanzien van andere lidstaten) echt met u kunnen meedenken. Samen met u geven we transacties zo vorm dat er geen problemen met “Brussel” ontstaan.

 

Wij adviseren u graag over:

 

 • subsidieverlening
 • geldleningen, garanties of verstrekking van risicokapitaal
 • deelnemingen in ondernemingen
 • sportsteun aan zwembaden of andere sportaccommodaties
 • Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB)
 • een melding van een steunmaatregel bij de Europese Commissie
 • de Algemene Groepsvrijstelllingsverordening (AGVV)
 • investeringsfondsen
 • steun bij infrastructuur en gebiedsontwikkeling (havens, luchthavens, sportinfrastructuur, onroerend goed- en grondtransacties)
 • staatssteun en grondverwerving
 • energietransitie en milieusteun
 • een klacht over een onrechtmatige steunmaatregel
 • onderzoeken van de Europese Commissie naar onrechtmatige steun
 • een terugvordering van staatssteun

 

Staatssteun

Melding van een steunmaatregel bij Europese Commissie

Om de benodigde toestemming voor een steunmaatregel te verkrijgen is het uitgangspunt dat staatssteun vooraf moet worden gemeld bij de Europese Commissie. Bij een zogenaamde groepsvrijstelling hoeft de Europese Commissie vooraf niet om toestemming te worden gevraagd. Wij kijken altijd of de steun zo kan worden vormgeven dat een beroep op een groepsvrijstelling mogelijk is.

 

Vanwege de te bereiken beleidsdoelstellingen kan de steun niet altijd zo worden geconstrueerd dat deze voldoet aan de criteria van de Algemene Groepsvrijstelllingsverordening (AGVV). In dat geval moet de steun gemeld worden. Ook dan adviseren wij u bij de vormgeving van de steunmaatregel, zodat de kans groot is dat de Commissie de steun goedkeurt. Wij stellen de melding voor u op en onderhouden het contact met de Europese Commissie en de contactpersonen bij het ministerie van BZK of andere ministeries.

 

Ervaring met staatssteun

Bij Nysingh werken de advocaten staatssteun en grondverwerving (onteigening en gedoogplichten) regelmatig samen om overheden te adviseren over staatssteun bij grote verwervingsopgaven. Daarbij toetsen we onder meer of de beoogde onteigeningsschadeloosstelling of tegemoetkoming vanwege nadeelcompensatie past binnen de kaders van het omgevingsrecht en het Europese recht.

 • de marktconformiteit van rente bij een geldlening door de gemeente
 • de verkoop van grond en in hoeverre daarvoor – bijvoorbeeld door het strategische karakter van de grond – meer kan worden betaald dan de marktwaarde
 • het kwijtschelden van een schuld van een VVE
 • vergoedingen in het kader van aanlegovereenkomsten in relatie tot onteigening
 • het afschaffen van een bonus-malus-regeling in een overeenkomst met een fondsbeheerder
 • het compenseren van een exploitatietekort van natuurboerderijen
 • het vergoeden van een onrendabele top van een bouwproject
 • het vergoeden/compenseren van hoge energiekosten van maatschappelijke organisaties
 • het compenseren van landbouwers die vrijwillig hun bedrijf sluiten
 • de relatie tussen schikkingsovereenkomsten en staatssteun
 • de terbeschikkingstelling van personeel door een gemeenschappelijke regeling
 • het geven van subsidies aan onder meer woningcorporaties en energiecorporaties
 • het door een waterleidingbedrijf verwijzen van potentiële klanten naar commerciële partijen
 • het geven van een voucher aan min- en onvermogenden om zo energiezuinig witgoed aan te schaffen bij lokale witgoedhandelaren.

 

Diensten van algemeen economisch belang (DAEB)

Als een onderneming een zogenaamde “dienst van algemeen economisch belang” (DAEB) aanbiedt en daarvoor een compensatie ontvangt, wordt, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, die compensatie niet gezien als staatssteun. Aan de formulering van een dienst van algemeen economisch belang en de wijze waarop de compensatie wordt ingericht, zitten echter nogal wat haken en ogen. Wij kunnen u ook op dit gebied adviseren.

Klacht of terugvordering staatssteun

Ook als de Europese Commissie een onderzoek instelt naar onrechtmatige steun (al dan niet naar aanleiding van een klacht) kunnen wij u bijstaan. Wij staan diverse partijen bij in het kader van Commissie-onderzoeken naar steun. Tevens hebben wij ervaring met procedures bij de civiele rechter over de terugvordering van staatssteun.

 

Contact
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors