Staatssteun

Staatssteun kan aan de orde zijn in elke transactie tussen een overheidsinstelling en het bedrijfsleven. Feitelijk bestaat bij elke niet-marktconforme transactie met een onderneming het risico op staatssteun die in strijd is met Europese regels. Ondernemingen lopen hierbij flinke financiële risico’s. Onrechtmatige steun moet immers worden terugbetaald, terwijl investeringen vaak al zijn gedaan. 

Wij adviseren u graag over de vormgeving van financiële relaties en transacties.

Cees Dekker

Advocaat, Partner

Onze advocaten staatssteun

De specialisten staatssteun van Nysingh adviseren over de vormgeving van financiële relaties en transacties tussen overheden en bedrijven. Daarbij zorgen we ervoor dat u er zeker van kunt zijn dat deze transacties stand houden.

 

Nysingh heeft al jaren een omvangrijke praktijk op het gebied van staatssteun. We hebben als adviseur van het Rijk, gemeenten, waterschappen, provincies, ondernemingen en brancheorganisaties dan ook een bijzondere expertise op dit gebied opgebouwd.

 

Natuurlijk kunnen wij u vertellen wat wel en wat niet is toegestaan onder de staatssteunregels. Dat kunnen meer adviseurs. De toegevoegde waarde van Nysingh is dat wij met onze praktijkervaring en uitgebreide kennis van de staatssteunpraktijk van de Europese Commissie (ook die ten aanzien van andere lidstaten) echt met u mee kunnen denken. Samen met u geven we transacties zo vorm dat er geen problemen met “Brussel” ontstaan. Ook hebben wij goede directe en informele relaties met de Europese Commissie, waar u van kunt profiteren.

 

Wij helpen u graag. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op als u behoefte heeft aan advies over:

 • subsidieverlening
 • geldleningen, garanties of verstrekking van risicokapitaal
 • deelnemingen in ondernemingen
 • sportsteun aan zwembaden of andere sportaccommodaties
 • Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB)
 • een melding van een steunmaatregel bij de Europese Commissie
 • de Algemene Groepsvrijstelllingsverordening (AGVV)
 • investeringsfondsen
 • steun bij infrastructuur en gebiedsontwikkeling (havens, luchthavens, sportinfrastructuur, onroerend goed- en grondtransacties)
 • staatssteun en grondverwerving
 • energietransitie en milieusteun
 • een klacht over een onrechtmatige steunmaatregel
 • onderzoeken van de Europese Commissie naar onrechtmatige steun
 • een terugvordering van staatssteun

Staatssteun

Melding van een steunmaatregel bij Europese Commissie

Om de benodigde toestemming voor een steunmaatregel te verkrijgen is het uitgangspunt dat staatssteun vooraf moet worden gemeld bij de Europese Commissie. Bij een zogenaamde groepsvrijstelling hoeft de Europese Commissie vooraf niet om toestemming te worden gevraagd. Wij kijken altijd of de steun zo kan worden vormgeven dat een beroep op een groepsvrijstelling mogelijk is.

 

Vanwege de te bereiken beleidsdoelstellingen kan de steun echter niet altijd zo worden geconstrueerd dat deze voldoet aan de criteria van de Algemene Groepsvrijstelllingsverordening (AGVV).In dat geval zal de steun gemeld moeten worden. Ook dan adviseren wij u natuurlijk bij de vormgeving van de steunmaatregel, zodat de kans groot is dat de Commissie de steun goedkeurt. Wij stellen de melding voor u op en onderhouden het contact met de Europese Commissie en de contactpersonen bij het ministerie van BZK of andere ministeries.

Ervaring met staatssteun

De advocaten staatssteun van Nysingh adviseerden recent onder andere over:

 • de financiering van een verplaatsing van een toeristische attractie (waarmee meer dan € 100 miljoen gemoeid was)
 • de financiering van (lucht)havens
 • de oprichting van verschillende investeringsfondsen
 • de financiering van € 50 miljoen voor een ijsstadion
 • de schadeloosstelling bij verplaatsing van bedrijven
 • de opzet van een duurzaam energiebedrijf
 • de financiering van projecten in het kader van de energietransitie, waaronder investeringen in diverse warmtenetten
 • de aanleg van diverse infrastructuur die toegesneden is op bepaalde ondernemingen
 • de constructie voor de terbeschikkingstelling van € 200 miljoen voor crisismaatregelen voor het vlot trekken van enkele grote bouwprojecten
 • financiering van natuurbeheeractiviteiten
 • financiering van een groot onderzoek- en ontwikkelingscentrum
 • subsidiëring van een branche (waarmee enkele honderden miljoenen euro’s gemoeid waren)
 • de opzet van overheidsbedrijven

Voor verschillende van deze zaken traden wij op in de meldingsprocedures bij de Europese Commissie en verkregen wij goedkeuring van de Commissie.

Diensten van algemeen economisch belang (DAEB)

Als een onderneming een zogenaamde “dienst van algemeen economisch belang” (DAEB) aanbiedt en daarvoor een compensatie ontvangt, wordt, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, die compensatie niet gezien als staatssteun. Aan de formulering van een dienst van algemeen economisch belang en de wijze waarop de compensatie wordt ingericht, zitten echter nogal wat haken en ogen. Wij kunnen u ook op dit gebied adviseren.

Klacht of terugvordering staatssteun

Ook als de Europese Commissie een onderzoek instelt (al dan niet naar aanleiding van een klacht) naar onrechtmatige steun kunnen wij u bijstaan. Wij staan diverse partijen bij in het kader van Commissie-onderzoeken naar steun. Tevens hebben wij ervaring met procedures bij de civiele rechter over de terugvordering van staatssteun.

Staatssteun en grondverwerving

Bij Nysingh werken de advocaten staatssteun en grondverwerving (onteigening en gedoogplichten) regelmatig samen om overheden te adviseren over staatssteun bij grote verwervingsopgaven. Daarbij toetsen we onder meer of de beoogde onteigeningsschadeloosstelling of tegemoetkoming vanwege nadeelcompensatie past binnen de kaders van het omgevingsrecht en het Europese recht.

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content