Wereldwijd kampen landen met de problematiek van bodemdaling doordat er te veel grondwater uit de bodem wordt gepompt.

Recent publiceerde het tijdschrift Science een wereldwijde analyse naar deze problematiek. Ook in Nederland vindt bodemdaling plaats met name in veen- en kleigebieden. Deze gebieden worden gedraineerd ten behoeve van het landbouwkundig gebruik. Hierdoor vindt er bodemdaling plaats. Als de bovenste laag veen door de drainage in aanraking komt met zuurstof uit de lucht, komt er bovendien ook veel CO2 vrij. Ook neemt de natuur- en waterkwaliteit af. In de bebouwde omgeving is bodemdaling met name het gevolg van het gewicht van bebouwing en wegen.

 

De Raad voor de Leefomgeving publiceerde in september 2020 een rapport waarin wordt gepleit voor 70 % reductie van bodemdaling in 2050 (tussendoel van 50% in 2030) en een nationaal beleidskader. Mede naar aanleiding van dit rapport zal de Vereniging voor Milieurecht op 17 maart 2021 een (digitaal) seminar houden over ‘Bodemdaling in stad en ommeland: gevolgen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid’.

 

Rense Lubach zal een bijdrage verzorgen over aansprakelijkheid voor schade door bodemdaling, daarbij zal bijzondere aandacht zijn voor de positie van waterschappen als water- en peilbeheerder. Andere deskundigen zullen spreken over de omvang van de problematiek van bodemdaling, het rapport van de Raad voor de Leefomgeving en de bevoegdheidsverdeling bij voorkomen en beperken van de gevolgen van bodemdaling.

Meer informatie

Deelname aan het seminar is gratis voor leden van de VMR. Meer informatie over dit seminar en het programma (inclusief literatuur- en achtergrondinformatie).

Voor meer informatie over dit onderwerp of andere vragen op het terrein van (overheids)aansprakeljkheid kunt u contact opnemen met Rense Lubach.