Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het ‘wetsvoorstel bevorderen zorgcontractering’ ter consultatie aangeboden.

Het wetsvoorstel is een uitvloeisel van hoofdstuk J (Contractering) van het Integraal Zorgakkoord. Met dit wetsvoorstel beoogt het ministerie de zorgcontractering te bevorderen. Dit uit zich onder andere in het wettelijk verankeren van het zogenoemde hinderpaalcriterium in geval van niet-gecontracteerde zorg.

Hinderpaalcriterium

Aan artikel 13 Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt onder andere een nieuw lid 5 toegevoegd: “De hoogte van de vergoeding mag een gemiddelde verzekerde niet verhinderen om de zorg of dienst, rekening houdende met de aard en gangbare omvang ervan, te betrekken van een andere aanbieder als bedoeld in het eerste lid [lees: niet-gecontracteerde zorgaanbieder].” In grote mate betekent deze bepaling een codificatie van de rechtspraak van de Hoge Raad over het hinderpaalcriterium.

 

Om eventuele complicaties bij de toepassing van het hinderpaalcriterium te kunnen vermijden of om gerezen problemen te kunnen oplossen zonder dat daarvoor rechtszaken gevoerd hoeven te worden, creëert het wetsvoorstel in het voorgestelde vijfde lid van artikel 13 Zvw eveneens de mogelijkheid om bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels te stellen over de wijze waarop de zorgverzekeraar de vergoeding berekent, zo blijkt uit de concepttoelichting op het wetsvoorstel. De wetgever benadrukt overigens wel dat het expliciet niet de bedoeling is om de hoogte van de te verstrekken vergoeding exact vast te leggen; dat blijft aan de zorgverzekeraar.

 

Het voorgestelde zesde lid van artikel 13 Zvw biedt wel de mogelijkheid om bij wettelijk voorschrift de hoogte van de vergoeding vast te leggen, doch alleen als een specifieke (deel)sector van de zorg daarvoor is aangewezen ter bescherming van het algemeen belang.

Reageren

Reageren op dit wetsvoorstel is voor een ieder mogelijk tot uiterlijk 27 juli 2023.

 

Nysingh denkt graag met zorgaanbieders mee over een reactie op dit wetsvoorstel. U kunt daarvoor contact opnemen met onze experts van de Marktgroep Zorg.