Serie Zekerheid – deel 4

Vaak worden er overeenkomsten gesloten waarbij eerst een product of dienst wordt geleverd en pas achteraf wordt betaald. Daarmee loopt degene die levert een (incasso)risico. Er zijn verschillende manieren om dit risico te verkleinen. In de Serie Zekerheid bespreken wij per blog één mogelijkheid en geven wij een aantal praktische tips. Dit keer staat de borgtocht centraal.

Wat is een borgtocht?

Bij een borgtocht stelt een derde (de ‘borg’) zich naast de eigenlijke schuldenaar (de ‘hoofdschuldenaar’) borg voor betaling van hetgeen de hoofdschuldenaar verschuldigd is aan zijn schuldeiser. Mocht de hoofdschuldenaar op enig moment zijn betalingsverplichting niet nakomen, dan kan de schuldeiser de borg aanspreken. Op die manier heeft de schuldeiser een extra mogelijkheid om zijn vordering betaald te krijgen.

Vestiging van een borgtocht

Een borgtocht wordt gevestigd door middel van een overeenkomst, gesloten tussen de borg en de schuldeiser. Vaak gebeurt het dat een ondernemer zich naast de onderneming, die hoofdschuldenaar is, persoonlijk borg stelt jegens een schuldeiser van die onderneming, bijvoorbeeld in de richting van de bank of andere financier.

Let op!

Wanneer iemand zich in privé borg stelt en diegene handelt noch in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, noch ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf van een NV of BV waarvan hij bestuurder en (mede) aandeelhouder is, stelt de wet een aantal extra vereisten waaraan de borgtocht moet voldoen, wil de borgtocht stand houden:

  • De borgtocht kan tegenover de borg slechts worden bewezen door een ondertekend geschrift;
  • Als het bedrag van de verbintenis tussen de hoofdschuldenaar en schuldeiser op het moment van aangaan van de borgtocht nog niet vaststaat, dient er in de overeenkomst van borgtocht een in geld uitgedrukt maximumbedrag te worden opgenomen waarvoor de schuldeiser de borg op betaling kan aanspreken;
  • Schriftelijke toestemming van de echtgenoot van de borg is vereist voor het aangaan van de borgtocht.

Wanneer kan de borg worden aangesproken tot betaling?

Uitgangspunt is dat de schuldeiser eerst de hoofdschuldenaar moet aanspreken tot betaling. De schuldeiser die de hoofdschuldenaar in gebreke stelt, is verplicht hiervan tegelijkertijd aan de borg mededeling te doen. Pas wanneer is gebleken dat de hoofdschuldenaar niet gaat betalen, kan de schuldeiser de borg aanspreken. Het is echter mogelijk om, bij een borgstelling binnen de uitoefening van beroep of bedrijf, overeen te komen dat de schuldeiser zich direct tot de borg kan wenden, zonder eerst de hoofdschuldenaar aan te spreken.

Vragen?

Om te voorkomen dat u als schuldeiser onverhoopt de borg niet succesvol kunt aanspreken tot betaling, is het aan te raden om juridisch advies in te winnen bij het opstellen en vastleggen van de borgtochtovereenkomst. Het is bijvoorbeeld niet altijd even duidelijk wat er precies valt onder de normale uitoefening van een NV of BV waarvan de bestuurder en aandeelhouder zich borg stelt, en dus ook niet altijd even duidelijk of aan bovenstaande (aanvullende) vereisten moet worden voldaan. Wilt u graag hulp bij het opstellen van een borgtochtovereenkomst of heeft u andere vragen, neem dan contact met ons op.

Serie Zekerheid