Serie Zekerheid – deel 3

Vaak worden er overeenkomsten gesloten waarbij eerst een product of dienst wordt geleverd en pas achteraf wordt betaald. Daarmee loopt degene die levert een (incasso)risico. Er zijn verschillende manieren om dit risico te verkleinen. In de Serie Zekerheid bespreken wij per blog één mogelijkheid en geven wij een aantal praktische tips. Dit keer staat het recht van reclame centraal.

Op grond van de wet gaat de eigendom van een product over op het moment dat het product aan de koper wordt geleverd, ook al heeft deze de koopprijs niet (volledig) betaald. Mocht uiteindelijk niet betaald worden, dan kan de verkoper het product niet zomaar terughalen. Het eigendomsrecht van de verkoper is immers door de levering op de koper overgegaan. Partijen kunnen een afwijkende afspraak maken die inhoudt dat de eigendom pas bij betaling van de koopprijs overgaat; een eigendomsvoorbehoud. Dit zekerheidsrecht is in deel 1 van deze blogserie besproken.

 

Mochten partijen niets hebben afgesproken, of mocht blijken dat het eigendomsvoorbehoud niet op de juiste wijze is overeengekomen, dan nog kan de verkoper aanspraak maken op zijn geleverde producten. De verkoper kan dan namelijk een beroep doen op het recht van reclame.

Het recht van reclame, wat is dat en hoe werkt het?

Het recht van reclame is opgenomen in artikel 7:39 van het Burgerlijk Wetboek. Iedere leverancier kan een beroep doen op het recht van reclame. Voorwaarden zijn dat (i) de producten nog niet (volledig) zijn betaald en (ii) de koper in verzuim is, wat doorgaans betekent dat hij niet tijdig de openstaande factuur heeft betaald. Als aan deze voorwaarden is voldaan, dan kan via een brief of e-mail een beroep worden gedaan op het recht van reclame.

 

Door het beroep op het recht van reclame wordt de gesloten koopovereenkomst ontbonden. De koper verliest hierdoor zijn aanspraak op het geleverde product; zijn eigendomsrecht. Dat recht komt weer te rusten bij de verkoper en de verkoper krijgt dus zijn geleverde producten terug. Praktische voorwaarde is wel dat de geleverde producten nog in dezelfde staat aanwezig zijn bij de koper, en dus niet bijvoorbeeld zijn doorverkocht of zijn verwerkt/gebruikt waardoor de staat is veranderd.

 

Ook bij een faillissement van de koper kan de verkoper een beroep doen op het recht van reclame. Dat wordt in de praktijk nogal eens vergeten. De curator dient de geleverde zaak dan aan de verkoper terug te geven, tenzij de geleverde producten alsnog worden betaald.

Belangrijk

Het recht van reclame kent wel een vervaltermijn. De vervaltermijn bedraagt zes weken nadat zowel de vordering tot betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden als zestig dagen zijn verstreken sinds de producten bij de koper zijn afgeleverd. Wordt het recht van reclame niet tijdig ingeroepen, dan is een beroep op het recht van reclame niet meer mogelijk. Het is daarom zaak dat u tijdig een beroep doet op het recht van reclame.

 

Serie Zekerheid: