Of aanspraak bestaat op nadeelcompensatie voor het verleggen van kabels of leidingen is afhankelijk van het beleid dat het desbetreffende bestuursorgaan hanteert.

Ondanks pogingen om nadeelcompensatieregelingen te uniformeren bestaat tot op heden geen landelijk beleid, maar is sprake van een versnipperd nadeelcompensatiestelsel verspreid over tal van regelgeving. Bij uitspraak van 26 augustus 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:2037) ging de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in op de vraag of deze verschillen de toets van het gelijkheidsbeginsel kunnen doorstaan.

 

De praktijk wijst uit dat overheden voor wat betreft het verleggen van kabels en leidingen vaak aansluiting zoeken bij eerder ondernomen pogingen van uniformering zoals de (ontwerp) Bevriezingsregeling of bij de NKL1999 (de beleidsregel van de minister van Verkeer en Waterstaat). Doordat iedere overheid eigen beleidskeuzes heeft gemaakt, kunnen grote verschillen in vergoedingsregimes ontstaan.

 

Lees meer op ons onteigeningsblog