Het kabinet heeft aangekondigd dat de NOW-regeling met drie maanden wordt verlengd (de “NOW 2.0”).

Eerder informeerden wij u al over de mogelijkheid voor werkgevers om een beroep te doen op de NOW-regeling voor een tegemoetkoming in de loonkosten.

 

De systematiek van de NOW 2.0 blijft op hoofdlijnen gelijk aan de NOW 1.0. Werkgevers die in de maanden juni, juli en augustus 2020 een omzetverlies verwachten van tenminste 20%, kunnen een tegemoetkoming aanvragen van maximaal 90% van de loonkosten die zijn gerelateerd aan het omzetverlies. UWV betaalt een voorschot van 80% van de loonkostensubsidie. Wel gelden op grond van de NOW 2.0 een aantal aanvullende voorwaarden en wijzigingen. Deze zijn op 20 mei 2020 bekendgemaakt. In deze alert worden deze aanvullende voorwaarden en wijzigingen, voor zover nu bekend, op hoofdlijnen besproken.

Wat wijzigt er ten opzichte van de NOW 1.0?

Periode subsidie en referentiemaand
Op grond van de NOW 2.0 kan een loonkostensubsidie worden verkregen voor de periode juni tot en met augustus 2020. De referentiemaand voor de loonsom is maart 2020.

 

Periode omzetdaling

De omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van drie maanden die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Voor werkgevers die eerder een beroep hebben gedaan op de NOW 1.0 en nu ook een beroep doen op de NOW 2.0, moet de omzetperiode voor de berekening van de subsidie op grond van de NOW 2.0 aansluiten op de gekozen omzetperiode voor de NOW 1.0.

 

Berekening subsidie
Over de loonsom die de grondslag vormt voor de berekening van de loonkostensubsidie, wordt op grond van de NOW 1.0 uitgegaan van een forfaitaire opslag van 30% voor andere kosten dan loonkosten. Deze forfaitaire opslag wordt verhoogd naar 40% bij de NOW 2.0.

 

Ontslagboete vervalt

Van de werkgever die een loonkostensubsidie heeft aangevraagd op grond van de NOW 1.0, wordt verwacht dat deze geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen bij UWV indient zolang de subsidieperiode loopt (t/m 31 mei 2020). Indien in deze periode toch een ontslagaanvraag wordt ingediend, wordt het volledige loon van de ontslagen werknemers plus een “boete” van 50% van dat loon, op de subsidie in mindering gebracht.

 

De boete van 50% komt met de NOW 2.0 te vervallen. Dat betekent niet dat de werkgever nu de werknemer via UWV kan ontslaan zonder gevolgen voor de hoogte van de NOW-subsidie. Het blijft zo dat het volledige loon van de ontslagen werknemers op de subsidie in mindering wordt gebracht. De werkgever betaalt daarover alleen niet langer een boete van 50%.

 

Verplicht overleg vakbond bij collectief ontslag
De NOW 2.0 verbindt aanvullende voorwaarden aan een collectief ontslag (meer dan 20 werknemers, in welk geval de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) van toepassing is). Wil de werkgever gebruikmaken van de NOW 2.0, dan zal hij op het aanvraagformulier voor de NOW 2.0 moeten verklaren dat hij gedurende een periode van vier weken met de vakbonden zal overleggen over het collectief ontslag en dat hij de aanvraag voor het collectief ontslag niet eerder bij UWV zal indienen dan vier weken nadat de melding van het collectief ontslag bij de vakbonden is gedaan. Houdt de werkgever zich hier niet aan, dan wordt de uiteindelijke NOW-subsidie met 5% gekort.

 

Geen dividend- en bonusuitkeringen en geen aandeleninkoop
Een werkgever die gebruikmaakt van de NOW en een subsidiebedrag ontvangt van een zodanige hoogte dat een accountantsverklaring is vereist, mag geen winstuitkering aan de aandeelhouders doen, geen bonussen (winstdelingsuitkering en overige bonussen) aan het bestuur en overige directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen voor het jaar 2020. Dit geldt tot en met de dag van de (aandeelhouders)vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021.

 

Inspanningsverplichting bij- of omscholing
De werkgever krijgt de inspanningsverplichting om zijn werknemers te stimuleren aan bij- of omscholing te doen. Ter ondersteuning van deze verplichting komt het kabinet zelf met een programma “NL leert door”. Dit programma moet nog nader worden uitgewerkt.

 

Seizoenswerk
Tot slot krijgen werkgevers van wie de loonsom in januari 2020 niet representatief was vanwege een seizoenspatroon (of om andere redenen) alsnog een extra compensatie voor de NOW 1. Dat gebeurt door aanpassing van de loonsom die de basis vormt voor de vaststelling van de subsidie. Wanneer de loonsom over de periode maart t/m mei 2020 hoger is dan driemaal de loonsom voor de maand januari 2020, wordt de hogere loonsom over maart t/m mei als uitgangspunt genomen voor de definitieve vaststelling van loonkostensubsidie.

Wanneer kunt u de aanvraag voor de NOW 2.0 indienen?

Het kabinet streeft ernaar de aanvragen voor de NOW 2.0 per 6 juli 2020 open te stellen.

Uitwerking NOW 2.0

De uitwerking van de NOW 2.0 wordt naar verwachting in juni gepubliceerd. Wij informeren u daarna graag verder.

Vragen?

Wij adviseren u graag over het al dan niet aanvragen van een subsidie op grond van de NOW. U kunt contact met ons opnemen via het e-mailadres corona@nysingh.nl.

 

Dit blog werd geschreven door mr. Sophie Mulder. Sophie was bij Nysingh werkzaam van juni 2019 t/m maart 2023.