Op 17 januari 2018 is het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en het nieuwe nadeelcompensatierecht voor consultatie ter inzage gelegd. Dit wetsvoorstel vervangt de huidige regeling voor de coördinatie van samenhangende besluiten in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) door een nieuwe regeling. De nieuwe coördinatieregeling is toepasbaar voor het gehele omgevingsrecht. Het wetsvoorstel bevat voorts nog enkele andere wijzigingen in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Bovendien past het wetsvoorstel enkele wetten aan met het oog op de invoering van de algemene regeling over nadeelcompensatie in titel 4.5 van de Awb.

Het wetsvoorstel staat in het teken van twee belangrijke stelselwijzigingen: de bundeling en uniformering van het omgevingsrecht door middel van de nieuwe Omgevingswet (wet van 23 maart 2016, Stb. 2016, 156) en de codificatie en harmonisatie van het nadeelcompensatierecht via de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (wet van 31 januari 2013, Stb. 2013, 50). In verband met deze stelselwijzigingen beoogt dit wetsvoorstel een goede afstemming te bewerkstelligen van de Awb op de nieuwe Omgevingswet. Daartoe wordt voorgesteld om de Awb op twee punten te wijzigen.

 

In de eerste plaats wordt voorgesteld om de huidige regeling in de Awb voor de gecoördineerde behandeling van samenhangende besluiten te vervangen door een nieuwe regeling die toepasbaar is voor het hele omgevingsrecht. In de Omgevingswet wordt de nieuwe coördinatieregeling van toepassing verklaard op daartoe aangewezen besluiten. Zo ontstaat één uniforme procedure voor de voorbereiding, totstandkoming en rechtsbescherming van samenhangende besluiten. De bestaande specifieke coördinatieregelingen uit onder meer de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Tracéwet kunnen daarmee komen te vervallen. De nieuw voorgestelde coördinatieregeling bouwt voort op de huidige regeling en beoogt de werking daarvan op een aantal punten te verbeteren. Enkele in het oog springende verbeteringen die worden voorgesteld zijn:

  • Het coördinerend bestuursorgaan krijgt meer regie over de fasering van de besluitvorming waardoor coördinatie in clusters mogelijk wordt.
  • Het coördinerend bestuursorgaan bepaalt de beslistermijn.
  • Er is voorzien in een gebundelde beroepsgang inzake de gecoördineerde besluiten; besluiten die met toepassing van afdeling 3.5 Awb zijn voorbereid, worden als één besluit aangemerkt. Zo wordt voorkomen dat over elk besluit aparte procedures kunnen worden gevoerd.
  • Er wordt voorzien in indeplaatstreding door het coördinerend bestuursorgaan bij door een bestuursorgaan te nemen besluiten, indien een minister dan wel gedeputeerde staten zijn aangewezen als coördinerend bestuursorgaan. Indeplaatstreding houdt in dat het coördinerend bestuursorgaan zelf een besluit neemt, indien het oorspronkelijk bevoegde bestuursorgaan daarbij in gebreke blijft.

In de tweede plaats wordt voorgesteld hoofdstuk 5 van de Awb, dat betrekking heeft op handhaving, uit te breiden met de mogelijkheid om een overtreding van de medewerkingsplicht als genoemd in artikel 5:20, eerste lid Awb, bestuurlijk te handhaven. Het aan artikel 5:20 Awb toe te voegen derde lid schept een algemene bevoegdheid tot het opleggen van een last onder bestuursdwang bij overtreding van de medewerkingsplicht op basis van het eerste lid. Deze bevoegdheid wordt in handen gelegd van het bestuursorgaan onder verantwoordelijkheid waarvan de toezichthouder werkzaam is. Het desbetreffende bestuursorgaan kan in plaats daarvan aan de overtreder ook een last onder dwangsom opleggen.

 

Voor het overige bevat het wetsvoorstel enkele voorstellen tot aanpassing of intrekking van bijzondere nadeelcompensatieregelingen met het oog op de inwerkingtreding van titel 4.5 van de Awb. Nu de (nog niet in werking getreden) algemene nadeelcompensatieregeling van titel 4.5 van de Awb gedeeltelijk samenhangt met de bijzondere nadeelcompensatieregeling van hoofdstuk 15 van de Omgevingswet, is ervoor gekozen om de aanpassingswetgeving die nodig is voor de wetten die niet opgaan in de Omgevingswet, in dit wetsvoorstel op te nemen.

 

Er kan tot en met 18 mei 2018 op dit wetsvoorstel worden gereageerd via de website www.internetconsultatie.nl/awbomgevingswet

Meer informatie

Neem voor meer informatie over dit wetsvoorstel, (de toepassing van) de coördinatieregeling of het nadeelcompensatierecht contact op met Mark Tunnissen | E: mark.tunnissen@nysingh.nl | M: 06 12 64 52 14 of Bas ten Kate | E: bas.tenkate@nysingh.nl | T: 026 357 57 19.