Klachten en claims in het onderwijs

Medewerkers, ouders en leerlingen/studenten vragen en verwachten steeds meer van onderwijsinstellingen. Inmiddels is het heel normaal om te klagen en de onderwijsinstelling zelfs in een procedure aansprakelijk te stellen. Voor bijvoorbeeld het missen van de schoolfoto, de begeleiding bij een studiereisje voor een student met een beperking, de geboden begeleiding als leerlingen meer ondersteuning nodig hebben, een schooladvies, een negatief bindend studieadvies, een cijfer, het niet verkrijgen van een diploma etc. Onze ervaring is dat deze klachten en claims steeds complexer worden.

Wordt u geconfronteerd met een (dreigende) klacht of claim? Wij staan u graag bij.

Allard Bekius

Advocaat, Partner

Advocaten bij klachten & claims in het onderwijs

Het team van onderwijsspecialisten van Nysingh staat al meer dan tien jaar verschillende onderwijsinstellingen, gemeenten en leerplichtambtenaren bij in geschillen met ouders, leerlingen of studenten. We ondersteunen diverse scholen uit het primair en voortgezet onderwijs, Mbo- en Hbo-instellingen in heel Nederland.

 

We adviseren scholen en onderwijsinstellingen in de voorfase en staan hen zonodig bij in procedures bij diverse (landelijke) klachtencommissies, commissies van bezwaar en beroep, het College van de Rechten voor de Mens en de (bestuurs)rechter. Bijvoorbeeld over:

 

  • de zorgplicht passend onderwijs en gelijke behandelingswetgeving;
  • sancties, zoals een time-out, schorsing of verwijdering;
  • de zorgplicht kwaliteit van onderwijs;
  • geschillen over toetsing, examinering en diplomering, waaronder ook het negatief (voorlopig) bindend studieadvies;
  • de zorgplicht sociale veiligheid, waaronder geschillen over agressie, pesten, (seksuele) intimidatie en geweld;
  • veiligheid, ongevallen en letsel;
  • communicatie met (gescheiden) ouders;
  • toelating en inschrijving;
  • conflicten in de driehoek school – medewerker – leerling/student of in de driehoek school en verschillende leerlingen/studenten/ouders onderling;
  • de Leerplichtwet: ongeoorloofd verzuim, inschrijfplicht en schoolbezoekplicht, controle, handhaving en vrijstelling.

Klachten en claims onderwijs

Hoe kunt u als onderwijsinstelling een klacht of claim voorkomen?

Of ouders een klacht indienen of een procedure bij de rechter starten heeft u niet in de hand. Wel kunt u uw beleid, communicatie en verslaglegging zo inrichten dat klachten en claims zoveel mogelijk worden voorkomen. Mocht er onverhoopt toch een klacht of claim volgen, dan kunt u daar meteen adequaat op reageren.

 

Denk bij beleid aan duidelijke en eenduidige regels (over bijvoorbeeld houding en gedrag, toelating, sanctie en verwijdering) en heldere procedures. Daarnaast is bekendheid met de regels en procedures bij uw medewerkers, ouders en leerlingen/studenten net zo belangrijk. Commissies en rechters beoordelen altijd of uw regels en gedragscodes rechtsgeldig tot stand zijn gekomen en of u zich aan uw eigen regels heeft gehouden.

 

Ook de communicatie speelt een belangrijke rol in het voorkomen van geschillen. Niet alleen de verslaglegging in het leerlingvolgsysteem, maar ook de manier waarop gesprekken met ouders en/of leerlingen worden gevoerd, dragen bij aan het succesvol afwenden van klachten en claims.

 

We helpen u graag. Wilt u uw gedragsregels en procedures laten scannen en actualiseren? Of heeft u behoefte aan een training voor uw medewerkers? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

 

Lees meer op onze Nysingh Academy

Help, een klacht of claim, wat nu?

Sparren

Wordt u geconfronteerd met een (dreigende) klacht of claim? Dan staan wij u graag in een zo vroeg mogelijk stadium bij. We beoordelen samen met u of het dossier op orde is en wat de juiste strategie is om het geschil af te wenden of weg te nemen.

 

Even sparren? Henry van Essen helpt u graag verder!

Denk daarbij ook eens aan mediation om een (dreigend) conflict op te lossen.

Met tijdige inzet van mediation kan verdere escalatie mogelijk worden voorkomen. Tijdens een mediation worden spanningen en conflicten bespreekbaar gemaakt en zoeken partijen – onder leiding van een onafhankelijke mediator – samen naar een duurzame oplossing.

De mediator treedt daarbij op als neutrale bemiddelaar.

Onze specialist Marjolijn van Deventer (Mfn geregistreerd mediator) kan u daar alles over vertellen.

Strafrechtelijke aspecten

Klachten met eventuele strafrechtelijke aspecten (vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag) vergen extra aandacht. Bij dergelijke klachten spelen niet alleen emoties en persgevoeligheid een rol. De impact en (mogelijke) gevolgen voor alle betrokkenen zijn zeer groot. Als onderwijsinstelling heeft u zowel een zorgplicht naar ouders/leerling(en) of student(en) als naar de medewerker(s). Uiteenlopende belangen, emoties en persgevoeligheid vereisen van u als onderwijsinstelling tactisch en behoedzaam handelen. Nysingh wijst u graag de weg in dergelijke gevoelige en complexe zaken. Zodat u de juiste stappen in de juiste volgorde kunt zetten en weet wat u beter wel en niet kunt doen. We werken hierbij nauw samen met een gespecialiseerde en ervaren strafrechtadvocaat.

Verzekeringsclaim/aansprakelijkstelling?

Verzekeringsclaim/aansprakelijkstelling

De zorgplicht van scholen ten opzichte van medewerkers, ouders en leerlingen dijt uit, het risico op aansprakelijkheid en claims wordt groter. Niet alleen ouders en leerlingen/studenten verlangen meer van de onderwijsinstelling. Ook medewerkers geven vaker aan de werkdruk niet meer aan te kunnen of handelingsverlegen te zijn. Dit kan arbeidsrechtelijke gevolgen (ziekte of overspannenheid) tot gevolg hebben, maar ook leiden tot een aansprakelijkstelling. Bijvoorbeeld vanwege tijdens het werk opgelopen letsel (lichamelijk of psychisch) of aantasting van de goede naam (bij een onterechte beschuldiging van seksuele intimidatie door een leerling/student). Of wat te denken van een onderwijsinstelling die wordt aangesproken vanwege een tekort aan stageplaatsen voor haar leerlingen, met studievertraging tot gevolg? En zo zijn nog vele voorbeelden denkbaar.

 

 

Wordt u als (medewerker van een) onderwijsinstelling, gemeente of leerplichtambtenaar aansprakelijk gesteld of dreigt er een claim? Dan kunt u terecht bij Elly Bos-van den Berg. Zij helpt u graag verder.

 

Verder lezen?

Voor o.a. SchoolManagement totaal hebben we diverse artikelen over dit onderwerp geschreven. U kunt ze via onderstaande links downloaden.

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors