Een financier zal zijn bereidheid om een financiering te verstrekken aan de debiteur vaak laten afhangen van de vraag of, en zo ja: welke, zekerheden beschikbaar zijn om de nakoming door die debiteur van zijn verplichtingen uit de financieringsovereenkomst te garanderen.

U kunt dan denken aan pandrechten op voorraden en vorderingen van de debiteur, of een hypotheek op een gebouw dat aan de debiteur toebehoort. Maar ook een derde partij kan zekerheden verstrekken. U bent dan zelf geen debiteur, maar staat wel in voor de nakoming door de debiteur voor de betaling van bijvoorbeeld de aflossingen en rente die uit de financieringsovereenkomst voortvloeien. De bank vraagt bijvoorbeeld dan aan u om u borg te stellen. Vaak wordt u in een dergelijk geval een standaardakte door de financier voorgelegd.

 

Maar waar moet u nu op letten voordat u uw handtekening zet? De wet bevat weliswaar een regeling voor borgtochten, maar deze laat zich niet altijd makkelijk doorgronden. En daarnaast is de wettelijke regeling deels regelend recht; dat betekent dat de financier in deze gevallen bepaalde beschermende regelingen ten behoeve van de borg kan wegschrijven. Kortom, reden genoeg om na te gaan wat u tekent en waar u op moet letten.

Wat tekent u?

Een borgtocht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de borg, zich tegenover een andere partij, de schuldeiser, verbindt tot nakoming van een verbintenis die een derde, de debiteur, tegenover de schuldeiser heeft of zal krijgen. Een relatie die aan deze omschrijving voldoet, is een borgtocht, ook al wordt het document waarin de afspraken zijn vastgelegd niet zo genoemd en hebben partijen wellicht niet eens expliciet een borgtocht voor ogen gehad.

Waar let u op?

Door de borgtocht ontstaat een relatie tussen u en de financier, en tussen u en de debiteur. Daarnaast hebben de financier en de debiteur uiteraard een relatie. Deze verscheidenheid aan verhoudingen brengt met zich dat u goed moet bedenken met wie u welke afspraken maakt, en hoe u deze vastlegt. Indien het uw wens is dat de crediteur eerst andere zekerheden uitwint alvorens u aan te spreken uit hoofde van de borgtocht, zult u dit expliciet zo moeten afspreken met de crediteur. Ook eventuele andere beperkingen zult u expliciet moeten afspreken; u kunt denken aan maximum bedragen en maximum duur van de borgtocht. En bedenkt u ook of alle bedragen die eventueel uit de financieringsovereenkomst verschuldigd zijn ook door de borg moeten worden gedekt. Misschien is het voldoende om alleen rentebetalingen te dekken. Ook kunt u zichzelf beschermen door procedures af te spreken met de crediteur, waardoor u goed zicht houdt op het betalingsgedrag van de debiteur. In de rechtspraak is wel aangenomen dat de crediteur gehouden kan zijn de borg te informeren over een plotseling sterk oplopende debetstand, maar niets staat u in de weg om dit meer concreet en voor eventuele andere situaties af te spreken. En ten slotte is het uiteraard raadzaam om er voor te zorgen dat u uw regresrecht op de debiteur zoveel mogelijk kunt uitoefenen. U zorgt dan dat als u wordt aangesproken voor betaling onder de borgtocht, u op uw beurt zeker stelt dat u terugbetaald krijgt van of namens de debiteur.

 

Wilt u meer over dit onderwerp weten, neemt u dan contact op met Diana Gunckel, advocaat Banking & Finance. Ook kunt u bij haar een terugkijklink opvragen voor het webinar dat zij op 26 januari 2023 heeft gegeven over dit onderwerp ten behoeve van cliënten werkzaam in de overheidssector.