In een interessante uitspraak van 9 november 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:3235) overweegt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) dat een dynamische verwijzing in een bestemmingsplan van de gemeenteraad van de gemeente Eindhoven (hierna: de raad) naar een begripsbepaling in de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: de APV) in strijd is met de rechtszekerheid en derhalve niet is toegestaan.

Dynamisch verwijzen naar beleidsregels

Sinds 1 november 2014 bepaalt artikel 3.1.2, tweede lid, aanhef en onder a van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dat een bestemmingsplan ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening regels kan bevatten waarvan de uitleg bij de uitoefening van een daarbij aangegeven bevoegdheid afhankelijk wordt gesteld van beleidsregels.

 

Uit rechtspraak van de Afdeling volgt in dit verband dat uit de betreffende planregel (wel) moet blijken naar welke beleidsregel verwezen wordt en dat, indien de beleidsregels gedurende de planperiode wijzigen, rekening moet worden gehouden met de gewijzigde beleidsregels (zie bijvoorbeeld ABRvS 25 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1400, r.o. 9.4).

 

Wat was er aan de hand?
In de kwestie die ten grondslag lag aan de uitspraak van de Afdeling van 9 november 2022 was in artikel 1.38 van de regels van het vigerende bestemmingsplan het begrip ‘evenementen’ gedefinieerd als zijnde een evenement zoals bedoeld in de APV. In het artikel was bij de verwijzing naar de tekst van het begrip ‘evenementen’ in de APV niet verwezen naar een bepaald tijdstip waarop die tekst luidde. Er was daardoor geen sprake van een zogenoemde ‘statische verwijzing’ maar van een ‘dynamische verwijzing’, dat wil zeggen een verwijzing naar de tekst met inbegrip van sinds de totstandkoming vastgestelde wijzigingen.

 

De raad stelde zich op het standpunt dat met deze verwijzing toereikend was omschreven wat onder ‘evenementen’ moest worden verstaan en dat deze verwijzing van belang was voor de onderlinge koppeling. Anders dan appellanten betoogden was volgens de raad geen sprake van strijd met de rechtszekerheid.

Het oordeel van de Afdeling

De Afdeling volgt het standpunt van de raad niet. Op grond van artikel 3.1.2, tweede lid, aanhef en onder a van het Bro is een dynamische verwijzing naar beleidsregels in beginsel toegestaan. Die bepaling biedt naar het oordeel van de Afdeling echter geen grondslag voor de verwijzing die in het onderhavige geval aan de orde was. De verwijzing in artikel 1.38 van de planregels naar de begripsbepaling in de APV ziet namelijk niet op de uitoefening van een bevoegdheid voor de uitleg waarvan wordt verwezen naar beleidsregels. Appellanten betogen dan ook volgens de Afdeling terecht dat de definitie van evenement in artikel 1.38 van de planregels in strijd is met de rechtszekerheid.

Wat betekent dit voor de praktijk?

Een dynamische verwijzing vanuit een planregel naar een begripsbepaling in de gemeentelijke APV is gelet op de rechtszekerheid (dus) niet toegestaan.