Als ondernemer bent u waarschijnlijk niet dagelijks bezig met het financieel toezichtsrecht.

Begrijpelijk, maar wanneer u zoekt naar financieringsmogelijkheden moet u hier toch op letten. Wanneer u bijvoorbeeld participaties in uw onderneming aan investeerders aanbiedt. Of door middel van de uitgifte van obligaties het vreemde vermogen van uw onderneming versterkt. U moet mogelijk in die gevallen een prospectus opstellen. Deze prospectusverplichting vindt haar wettelijke grondslag in de Prospectusverordening, met aanvullende bepalingen in nationale regelgeving. Uit dit samenstel van regels volgt dat het prospectus aan vele eisen moet voldoen. Meestal is de inschakeling van verschillende adviseurs (banken, fiscalisten, accountants, juristen) onvermijdelijk. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) moet het prospectus vooraf ook goedkeuren. Het opstellen van een prospectus en het verkrijgen van de vereiste goedkeuring is daarom meestal een intensief, langdurig en kostbaar traject.

 

Gelukkig bestaan op de verplichting om een prospectus op te stellen verschillende uitzonderingen. Zo is er een uitzondering wanneer de effecten aan minder dan 150 partijen wordt aangeboden. Ook is het mogelijk dat de aanbieding is vrijgesteld van de prospectusplicht, omdat in een periode van minder dan 12 maanden minder dan EUR 5M wordt opgehaald. In plaats van een prospectus kan bij een vrijstelling worden volstaan met een informatiedocument, dat via een vast format moet worden opgesteld. Een vrijgestelde aanbieding moet worden aangemeld en het informatiedocument moet digitaal worden ingediend bij de AFM. Maar aan het informatiedocument worden aanzienlijk minder eisen gesteld dan aan het prospectus, en ook hoeft het informatiedocument niet vooraf te worden goedgekeurd door de AFM. Een onderneming moet er ook bedacht op zijn dat, zelfs als er geen prospectusplicht is, zij mogelijk in al haar externe (reclame-)uitingen moet opnemen dat die aanbieding buiten het toezicht van de AFM valt.

 

Indien u niet aan uw verplichtingen voldoet, bestaat het risico dat de AFM u een sanctie oplegt. U kunt dan denken aan boetes en dwangsommen, die ook doorgaans op de website van de AFM openbaar worden gemaakt. Dus bent u van plan om investeerders te interesseren? Let dan goed op, en win op tijd advies in. Door op een juiste manier uw aanbieding te structureren, kunt u een prospectusverplichting mogelijk voorkomen en ervoor zorgen dat u aan alle andere verplichtingen voldoet.

 

Vragen

Voor meer informatie over de prospectusplicht en de uitzonderingen daarop kunt u contact opnemen met Diana Gunckel, E: diana.gunckel@nysingh.nl | T: 088 752 0094 of Rosa de Kort, E: rosa.dekort@nysingh.nl | T: 088 752 0027.