Beschikte uw organisatie vóór 1 januari 2022 niet over een Wtzi-toelating óf over een Wtzi-toelating van rechtswege? Let dan op!

Doe de vergunning-check

Beschikte uw organisatie vóór 1 januari 2022 niet over een Wtzi-toelating óf over een Wtzi-toelating van rechtswege? Let dan op!

 

Op grond van artikel 4 van de Wtza geldt een vergunningsplicht voor instellingen:

  1. die medisch specialistische zorg verlenen of doen verlenen; of
  2. met meer dan 10 zorgverleners die zorg of een andere dienst verlenen of doen verlenen als omschreven bij of krachtens de Wlz of Zvw.

 

Op 1 januari 2024 verstrijkt de deadline voor het aanvragen van een Wtza-vergunning voor twee categorieën aanbieders:

  1. zorgaanbieders die voor 1 januari 2022 niet over een Wtzi-toelating hoefden te beschikken. Dit betreft bijvoorbeeld onderaannemers, pgb-zorginstellingen en zorginstellingen van onverzekerde zorg;
  2. zorgaanbieders die voor 1 januari 2022 van rechtswege beschikten over een Wtzi-toelating. Dit betreft bijvoorbeeld eerstelijnszorgaanbieders en apothekers.

 

Deze zorginstellingen moeten vóór 1 januari 2024 een Wtza-vergunning hebben aangevraagd. Op die datum verstrijkt de overgangstermijn van twee jaar om een verplichte vergunning aan te vragen. Als de Wtza-vergunning niet voor 1 januari 2024 wordt aangevraagd, dan kan de IGJ een last onder dwangsom opleggen. Daarnaast kan de IGJ een bestuurlijke boete opleggen van maximaal € 87.000,-.

 

Uw statuten al Wtza-proof?

In bijna alle gevallen betekent de Wtza dat de statuten van uw organisatie moeten worden aangepast aan de in de wet genoemde eisen. Vaak zijn in oudere statuten met name de bepalingen met betrekking tot het interne toezicht niet conform de vereisten van de Wtza, simpelweg omdat de Wtza nieuwe vereisten in het leven heeft geroepen.

 

In het bijzonder voor instellingen die een vergunning moeten aanvragen, zullen de statuten voor het einde van het jaar moeten zijn aangepast om in aanmerking te komen voor een vergunning. Wij raden u daarom aan zo snel mogelijk te starten met het actualiseren van de uw statuten.

 

Pauzeknop jaarverantwoording

Verder wijzen wij u er op dat Minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport in een Kamerbrief van 28 september jl. heeft aangekondigd op de pauzeknop te drukken voor wat betreft de verplichte jaarverantwoording. Deze pauzeknop geldt alleen voor zorginstellingen die vóór 1 januari 2022 zijn opgericht en die voor die datum geen jaarverantwoording dienden af te leggen. Dit betreft bijvoorbeeld huisartsenpraktijken, fysiotherapeuten, medisch specialistische bedrijven, zorginstellingen die uitsluitend in onderaanneming zorg verlenen en zorginstellingen die uitsluitend worden gefinancierd met een persoonsgebonden budget.

 

Wilt u weten over de verplichte vergunning, een noodzakelijke statutenwijziging of over de pauzekop voor de jaarverantwoording? Neem dan contact op met de specialisten van de Marktgroep Zorg van Nysingh, die u er graag over adviseren. Het notariaat va Nysingh zorgt ervoor dat uw statuten tijdig worden geactualiseerd.