De laatste weken ontvingen wij vanuit verschillende gemeenten vragen over de inschrijving van een voorkeursrecht bij het Kadaster. Waar moet u op letten?

Wanneer moet worden ingeschreven?

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is een aantal regels rondom het voorkeursrecht veranderd. Het collegebesluit tot oplegging van een voorkeursrecht ex art. 9.1 lid 2 Omgevingswet treedt in werking op het moment van inschrijving in de openbare registers van het Kadaster.

 

De stappen na het collegebesluit (= de voorkeursrechtbeschikking) zijn als volgt:

 

  1. bekendmaking door toezending of uitreiking aan de belanghebbenden;
  2. terinzagelegging en kennisgeving daarvan in het Gemeenteblad;
  3. binnen 4 dagen na bekendmaking inschrijving in de openbare registers van het Kadaster.

 

Gelet op art. 16.82a Ow moet in ieder geval binnen 4 dagen na bekendmaking worden ingeschreven. Lukt dat niet? Dan moet de voorkeursrechtbeschikking worden ingetrokken en een nieuw besluit worden genomen.

 

Wie kan inschrijven?

De eenvoudigste manier om de stukken aan te bieden bij het Kadaster is digitaal via SYVAS (systeem voor het aanbieden van stukken). Het gaat het snelst wanneer de gemeente dit zelf doet. Stukken ingediend door derden (bijvoorbeeld door een notaris) worden later in behandeling genomen en moeten aan strengere eisen voldoen.

 

Het Kadaster signaleert wie de afzender is van een ingeschreven stuk. Als dit een overheidslichaam is en het stuk binnen openingstijden wordt ingediend, behandelt het Kadaster de inschrijving met voorrang en wordt deze binnen een uur na ontvangst gesignaleerd in de Basisregistratie Kadaster (BRK). Bij inschrijving door een notaris herkent het systeem van het Kadaster het stuk niet als een stuk voor de Omgevingswet. Signalering vindt dan op reguliere wijze plaats. Het kan dan een dag duren voordat de inschrijving is geregistreerd en zichtbaar is wanneer de openbare registers worden geraadpleegd.

 

SYVAS

Het kan even duren voordat u als gemeente toegang heeft tot SYVAS. U moet eerst een aanmeldformulier invullen. Daarna ontvangt u een bevestiging van het Kadaster. Vervolgens krijgt u toegang van de 1e beheerder binnen uw organisatie. Autorisatie vindt eerst op organisatieniveau plaats en vervolgens op medewerkersniveau.

 

Toegang tot SVYAS organiseren kost dus tijd. Ons advies is om dit zo snel mogelijk te regelen, als u dat nog niet heeft gedaan, ook als u op dit moment nog niet van plan bent aan de slag te gaan met het voorkeursrecht.

 

En tot die tijd?

Stukken kunnen in uiterst geval ook op papier bij het Kadaster worden aangeboden via (aangetekende) post of door afgifte aan de balie. Op de website van het Kadaster vindt u meer informatie hierover.

 

Meer weten?

Heeft u vragen over (de inschrijving van) een voorkeursrecht? Neem dan contact op met Chantal Kolk, toegevoegd notaris (e: chantal.kolk@nysingh.nl) of met Macy Groenendaal, juridisch medewerker (macy.groenendaal@nysingh.nl).