Bijna een jaar geleden is de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) in werking getreden. Naar aanleiding van de nieuwe wet dienden werkgevers hun klokkenluidersregeling aan te passen.

Onder meer de eisen waaraan de meldprocedure moet voldoen zijn gewijzigd, maar ook de definitie van een misstand is ruimer geworden waardoor er in meer situaties kan worden gemeld. Daarnaast is de bewijslast verschoven naar de werkgever: melders die vinden dat zij door hun werkgever benadeeld worden, hoeven dat niet zelf meer aan te tonen. Het is aan de werkgever aan te tonen dat de benadeling niets met de melding te maken heeft. Wij hebben het afgelopen jaar in de praktijk gezien dat er al heel veel werkgevers zijn die hun klokkenluidersregeling al dan niet met onze hulp in overeenstemming met de wet hebben gebracht.

 

Subsidieregeling rechtsbijstand en mediation Wet bescherming klokkenluiders
Per 1 februari 2024 is nu ook de Subsidieregeling rechtsbijstand Klokkenluiders in werking getreden. Die regeling kent een looptijd van vier jaar. Op basis van deze regeling kunnen personen met een verwijzing van het Huis voor Klokkenluiders vanaf 1 februari jl. gratis rechtsbijstand door een advocaat krijgen of worden de kosten van een mediator vergoed. Dat zou de bereidheid van het doen van een melding moeten vergroten. De afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders beoordeelt of sprake is van een `redelijk vermoeden van een misstand’ en of de melder voor die gratis rechtsbijstand of mediation in aanmerking komt. De gratis rechtsbijstand kan worden verleend bij een procedure bij benadeling van de melder ten gevolge van de melding, een procedure bij aansprakelijkheidstelling van de melder omdat de melder informatie openbaar heeft gemaakt en een strafzaak die verband houdt met de melding. Ook kan recht bestaan op gratis juridische ondersteuning bij bijvoorbeeld het ‘moeten’ tekenen van een geheimhoudingsverklaring, bij een vaststellingsovereenkomst of specialistische arbeidsrechtelijke expertise. Anders dan gewoonlijk bij gefinancierde rechtshulp geldt er geen eigen bijdrage en is de bijdrage niet afhankelijk van de draagkracht van de melder of de uitkomst van de procedure/mediation.

 

Gevolgen?
Door deze subsidieregeling wordt de kans op meldingen en op het als werkgever vaker geconfronteerd worden met een melding alleen maar groter. Voldoet uw klokkenluidersregeling nog niet aan de Wbk, dan is haast inmiddels geboden. Wij hebben inmiddels de nodige ervaring en adviseren daar graag bij.