De Afdeling heeft zich in een uitspraak van 18 april 2018 gebogen over de vraag of sprake is van een (wijziging van een) stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van het Besluit mer.

(ECLI:NL:RVS:2018:1297)

 

Wat was er aan de hand? Het college van burgemeester en wethouders van Roermond heeft met toepassing van de kruimelgevallenlijst een omgevingsvergunning verleend ten behoeve van de vestiging van een Decathlon winkel in een Outdoor Center. Appellanten (hierna: Intersport) hebben rechtsmiddelen aangewend tegen het besluit waarbij de omgevingsvergunning is verleend.

 

Aangezien het bestemmingsplan ter plaatse van de te realiseren winkel van Decathlon uitsluitend een kampeerwinkel en een tentenzaak toe staat, is voor de vestiging van een Decathlon winkel een wijziging van het toegedane gebruik nodig. Om realisering van het bouwplan mogelijk te maken, heeft het college toepassing gegeven aan artikel 4, aanhef en onderdeel 9 van bijlage II van het Bor (lees: de kruimelgevallenlijst).

 

Intersport betoogt dat het college in dit geval geen toepassing heeft mogen geven aan artikel 4, aanhef en onderdeel 9 van bijlage II van het Bor, omdat de functiewijziging is aan te merken als een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in kolom 1 van categorie 11.2 van bijlage D bij het Besluit mer. Artikel 5, zesde lid, van bijlage II van het Bor bepaalt namelijk dat onderdeel 9 van de kruimelgevallenlijst niet kan worden toegepast indien er sprake is van activiteit die is opgenomen in Bijlage C of D van het Besluit mer.

Oordeel Afdeling

Onder verwijzing naar haar uitspraken van 15 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:694) en 31 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:348) overweegt de Afdeling allereerst dat het antwoord op de vraag of sprake is van een (wijziging van een) stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van het Besluit mer, afhangt van de concrete omstandigheden van het geval, waarbij onder meer aspecten als de aard en de omvang van de voorziene wijziging van de stedelijke ontwikkeling een rol spelen. Het antwoord op voornoemde vraag is volgens de Afdeling niet afhankelijk van het antwoord op de vraag of per saldo aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu kunnen ontstaan.

 

Vervolgens past de Afdeling de hierboven geformuleerde rechtsregel toe op de voorgenomen ontwikkeling van Decathlon. De Afdeling stelt vast dat het project is gelegen in bestaand stedelijk gebied en voorziet in een gedeeltelijke functiewijziging. Het Outdoor Center heeft een bruto vloeroppervlak van 11.000 m², dat thans in gebruik is als camping- en outdoorwinkel. Een derde deel, ongeveer 3.800 m², zal na realisering van de Decathlon winkel in gebruik zijn als een sport- en rijwielwinkel. Hoewel er door het gewijzigde gebruik een gedeeltelijke brancheverruiming plaatsvindt, blijft het gebruik gericht op detailhandel. Daarbij merkt de Afdeling op dat de functiewijziging niet gepaard gaat met een uitbreiding van de bebouwde oppervlakte.

 

De Afdeling is van oordeel dat er in dit geval, waarbij wat de aard en omvang betreft slechts sprake is van een beperkte wijziging van het toegestane gebruik, geen sprake is van een (wijziging van een) stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in het Besluit mer die aan toepassing van artikel 4, aanhef en onderdeel 9 van bijlage II van het Bor in de weg staat. Dat het voorziene gebruik in strijd is met het bestemmingsplan, waarin, zoals Intersport aanvoert, wordt uitgegaan van thematisering en branchering, betekent niet dat reeds daarom van een stedelijk ontwikkelingsproject moet worden gesproken.

Tot besluit

Met de uitspraak van 18 april 2018 bestendigt de Afdeling haar eerdere uitleg van het begrip stedelijk ontwikkelingsproject. De Afdeling maakt (opnieuw) duidelijk dat voor het antwoord op de vraag of er sprake is van een (wijziging van een) stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van het Besluit mer, de concrete omstandigheden van het geval doorslaggevend zijn, waarbij onder meer aspecten als de aard en de omvang van de voorziene wijziging van de stedelijke ontwikkeling een rol spelen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten van Nijendaal, E: maarten.vannijendaal@nysingh.nl | T: 088 752 02 37 | M: 06 22 17 66 54  of Mark Tunnissen, E: mark.tunnissen@nysingh.nl | T: 088 752 02 27 | M: 06 12 64 52 14.