Sinds 1 juli 2023 gelden weer nieuwe pachtnormen. Opvallend is dat de pachtnormen in alle pachtprijsgebieden ten opzichte van vorig jaar flink zijn toegenomen.

Jaarlijks worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen vastgesteld voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen. De hoogst toelaatbare pachtprijzen – ook wel pachtnormen genoemd – zijn voor 2023 berekend op basis van de bedrijfsresultaten van (middel)grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2017-2021.

Nieuwe regionormen

Nederland is onderverdeeld in pachtprijsgebieden. Voor elk van deze gebieden worden de maximale pachtprijzen berekend: de regionormen. De regionormen gelden voor ‘nieuwe’ contracten, aangegaan op of na 1 september 2007.

 

De herberekening voor 2023 leidde in alle 14 pachtprijsgebieden voor los bouw- en grasland tot een flink hogere pachtnorm dan in 2022. De grootste stijging geldt voor het gebied Waterland en Droogmakerijen; daar steeg de pachtnorm met maar liefst 54% naar € 357/ha.

 

Ook de pachtnormen voor tuinland zijn toegenomen. Voor tuinland worden twee gebieden onderscheiden: Westelijk Holland en de rest van Nederland. De regionorm in Westelijk Holland steeg naar € 6.551/ha. In de rest van Nederland is de regionorm toegenomen naar € 4.907/ha.

Nieuwe veranderpercentages

Naast de nieuwe regionormen geldt er voor iedere regio ook een nieuw veranderpercentage. Dit is het percentage waarmee de pachtprijs van pachtovereenkomsten aangegaan vóór 1 september 2007 verhoogd of verlaagd mag worden. Deze herziening gaat automatisch in met ingang van het pachtjaar volgende op het tijdstip waarop de nieuwe pachtnormen in werking zijn getreden.

 

Bij een positief veranderpercentage geldt een bovengrens. De nieuwe pachtprijs mag dan maximaal 10% boven de nieuwe regionorm liggen. Als de huidige pachtprijs al 10% hoger is dan de nieuwe regionorm, dan verandert de huidige pachtprijs niet. Als tweede bovengrens geldt 2% van de vrije verkeerswaarde van de grond.

 

Bij een negatief veranderpercentage mag de nieuwe pachtprijs niet lager worden dan 90% van de regionorm. Als de huidige pachtprijs al lager is dan 90% van de regionorm, dan blijft de pachtprijs gelijk.

 

Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage per pachtprijsgebied voor los bouw- en grasland en tuinland:

Hoogst toelaatbare pachtprijs voor bedrijfsgebouwen (euro per hectare):

Pachtprijs, regionorm en goedkeuring

Een pachtovereenkomst moet binnen twee maanden na het aangaan daarvan ter goedkeuring aan de Grondkamer worden gezonden. Zo lang geen goedkeuring is verkregen, kan de verpachter geen betaling van de pachtprijs vorderen. De Grondkamer toetst onder meer of de overeengekomen pachtprijs niet hoger is dan de pachtnorm. Is dat wel het geval, dan verlaagt de Grondkamer de pachtprijs tot het bedrag van de pachtnorm.

Uitzonderingen

De pachtnormen gelden niet voor pacht van geringe oppervlakten, teeltpacht en geliberaliseerde pacht voor zes jaar of korter.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over pacht of de nieuwe pachtnormen? Neem dan contact op met Jessica de Roos (M: 06 51 38 50 02, E: jessica.deroos@nysingh.nl) of Sharon Aaldering (M: 06 30 49 98 20, E: sharon.aaldering@nysingh.nl).