Schadevergoeding verhalen? Doe dit vóór de vervaltermijn.

Onlangs heeft de kantonrechter van de Rechtbank Midden-Nederland weer eens duidelijk gemaakt dat als een verzoek na het verstrijken van de vervaltermijn wordt ingediend, de indiener niet-ontvankelijk is in het verzoek.

 

Wat was er aan de hand? Tussen partijen ontstond op enig moment een verschil van inzicht over de uitvoering van werkzaamheden door de werkneemster. Daarna is de situatie op een ernstige wijze geëscaleerd zodat de werkgever zich genoodzaakt zag de werkneemster op staande voet te ontslaan. Vervolgens diende de werkgever een verzoek in om de werkneemster te veroordelen tot het betalen van de gefixeerde schadevergoeding. Immers, zij had de werkgever een dringende reden gegeven om haar op staande voet te ontslaan. Hierdoor kon de werkneemster niet de voor haar geldende opzegtermijn in acht nemen. De gefixeerde schadevergoeding bestaat uit het loon dat de werkgever had moeten betalen over de opzegtermijn.

 

Volgens artikel 7:686a lid 4 sub a BW geldt voor een verzoek tot vergoeding ten gevolge van een ontslag op staande voet, een vervaltermijn van twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd. In dit geval diende de werkgever het verzoek niet binnen de vervaltermijn in, waardoor het verzoek niet-ontvankelijk werd verklaard door de kantonrechter. De werkgever stond dus met lege handen.

Schadevergoeding verhalen? Doe dit vóór de vervaltermijn

Bij het geven van een ontslag op staande voet is het raadzaam om na te gaan of de wens bestaat om de gefixeerde schadevergoeding te verhalen op de werknemer. In dat geval zal tijdig – namelijk binnen twee maanden na het ontslag op staande voet – het verzoekschrift daartoe moeten worden ingediend. Aangezien de werknemer ook een termijn van twee maanden heeft om een verzoek tot vernietiging van het ontslag op staande voet in te dienen, is het niet altijd verstandig om daar op te ‘wachten’. Immers als de werknemer pas op de laatste dag zijn verzoek indient, is het tijdig indienen van een (tegen)verzoek om de gefixeerde schadevergoeding te verhalen haast onmogelijk.