Op 17 december 2020 is het wetsvoorstel Energiewet gepubliceerd ter consulatie. De Energiewet beoogt de huidige Gaswet en Elektriciteitswet 1998 (hierna: ‘Elektriciteitswet’) te vervangen.

Het doel hiervan is tweeledig. Ten eerste moet het de energietransitie ondersteunen en stimuleren. Ten tweede draagt het bij aan het doel van een schone energievoorziening die veilig, betrouwbaar, betaalbaar en ruimtelijk inpasbaar is. Het wetsvoorstel brengt een verandering mee voor de wettelijke aansluittermijn op het elektriciteitsnet.

De huidige wettelijke aansluittermijn

De netbeheerder is verplicht degene die daarom verzoekt te voorzien van een aansluiting op het door hem beheerde net. Artikel 23 lid 4 Elektriciteitswet bepaalt dat een aansluiting binnen een redelijke termijn wordt gerealiseerd. Het lid bepaalt voorts dat de redelijke termijn in ieder geval is verstreken wanneer de gevraagde aansluiting niet is gerealiseerd binnen 18 weken nadat het verzoek om aansluiting is ingediend. Zie in dit verband ook ons blog over de aansluit- en transportplicht van de Elektriciteitswet.

De wettelijke aansluittermijn in het wetsvoorstel

Artikel 3.4.8 lid 4 Wetsvoorstel Energiewet bepaalt dat de transmissie- of distributiesysteembeheerder de aansluiting realiseert binnen een redelijke termijn. Anders dan artikel 23 Elektriciteitswet voorziet dit artikel niet in een termijn waarbinnen aansluiting redelijk is. Het wetsvoorstel bepaalt voorts dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld over de redelijke termijnen. Die termijnen kunnen verschillen afhankelijk van de aansluitcapaciteit van de verzochte aansluiting en het bij die aansluiting behorend spanningsniveau.

Toelichting

Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat de 18 weken termijn niet in de Energiewet wordt opgenomen, omdat die termijn vaak niet praktisch haalbaar is en weinig differentiërend is. Door het vaststellen van redelijke termijnen bij algemene maatregel van bestuur, kunnen termijnen sneller aangepast worden aan de praktijk en zij kunnen daarnaast verder worden gedifferentieerd.

 

In de Memorie van Toelichting is ook het voornemen geuit om transmissiesysteembeheerders en distributiesysteembeheerders te verplichten meer transparant te zijn over daadwerkelijke aansluittermijnen voor verschillende categorieën aansluitingen. Dit zal bijdragen aan meer zekerheid voor marktpartijen. Daarnaast zal deze verplichting het mogelijk maken om de prestaties van onderlinge systeembeheerders beter te vergelijken.

Voor de praktijk

In het wetsvoorstel voor de nieuwe Energiewet komt de 18 weken termijn voor de aansluiting op het elektriciteitsnet niet terug. Daarentegen zullen redelijke aansluittermijnen worden opgenomen in een algemene maatregel van bestuur. Het is daarmee op dit tijdstip nog niet duidelijk of de nieuwe Energiewet tot praktische veranderingen zal leiden met betrekking tot de aansluittermijn. Wij voorzien echter wel de mogelijkheid dat de termijn van 18 weken zal kunnen worden opgerekt. In de toelichting is namelijk geschreven dat de termijn van 18 weken vaak praktisch niet haalbaar is.

 

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen omtrent het wetsvoorstel voor de nieuwe Energiewet. Mocht u in de tussentijd meer willen weten, neem dan contact op met onze specialisten via Kyveli Bossenbroek of met uw vast contactpersoon.