Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Gedoogplichten

GedoogplichtenVoor de uitvoering van hun plannen hebben overheden en kabel- en leidingbeheerders veelal medewerking nodig van grondeigenaren en andere rechthebbenden. Denk daarbij aan dijkversterkingen, Natura2000/PAS-maatregelen en rioolverbeteringen, maar ook aan aanleg van elektriciteitsnetten, gasleidingen en datatransportkabels. In die gevallen waarin geen overeenstemming kan worden bereikt en onteigening niet in de rede ligt, kan een gedoogplicht uitkomst bieden. De Belemmeringenwet Privaatrecht, Waterwet, Telecommunicatiewet en de Wet natuurbescherming bieden veelal de grondslag voor gedoogplichten.

Grondverwerving en gedoogplichten

Onze specialisten hebben ruime ervaring met grondverwerving ten behoeve van grote projecten, zoals infrastructurele werken en dijkversterkingen, en de in dat kader op te leggen gedoogplichten. Wij staan daarbij regelmatig overheden (provincies, waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat) of rechthebbenden bij. Vragen die daarbij rijzen zijn bijvoorbeeld: Voor welke gevallen leent de gedoogplicht zich? Hoe verhoudt de gedoogplicht zich met het onteigeningsinstrument? Welke schadeposten en kosten komen voor vergoeding in aanmerking?
Voor een antwoord op deze of andere vragen kunt u contact opnemen met het team grondverwerving.

Daarnaast houden wij u via ons onteigeningsblog graag op de hoogte van de actualiteiten op het gebied van grondverwerving en gedoogplichten.

Zie ook:

Rechtsgebieden