Sinds 16 januari 2020 geldt de nieuwe Beleidsregel vervreemding onroerende zaken van het College Sanering Zorginstellingen (“CSZ”).

Nieuw in de Beleidsregel is dat instellingen voortaan in een aantal gevallen geen goedkeuring meer nodig hebben van het CSZ bij vervreemding of verhuur van dan wel bij vestiging van beperkte zakelijke rechten op hun zorgvastgoed.

College Sanering

Meldingsplicht bij buitengebruikstelling

Een toegelaten instelling in de zin van de Wet toelating zorginstellingen (“WTZi”) moet op grond van artikel 18 WTZi bij het CSZ een melding doen van haar voornemen om gebouwen of terreinen (of delen daarvan) blijvend niet meer voor de zorgverlening te gebruiken. Onder een dergelijke buitengebruikstelling valt zowel de verkoop alsook verhuur en het onderwerpen van zorgvastgoed aan een beperkt recht. Het CSZ beslist vervolgens of dat voornemen van de instelling goedkeuring behoeft. Is dat het geval, dan toetst het CSZ (de vormgeving van) het proces en de prijs van de vervreemding. De vervreemding dient plaats te vinden door middel van een open en transparant proces en er moet een marktconforme opbrengst worden behaald.

Wat is er veranderd?

De goedkeuring van het CSZ is niet langer vereist voor de volgende transacties:

Beoogde verkopen van:

  1. grond met een oppervlakte tot maximaal 100 m²;
  2. grond aan nutsbedrijven voor de aanleg of bouw van infrastructuur voor openbare nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit, internet, telefonie, water en riolering, of het onderhoud ervan);
  3. grond aan overheden ten behoeve van de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte (bijvoorbeeld de aanleg van wegen, parken en voetpaden).

Beoogde verhuur van:

  1. woningen met bijbehorend erf aan individuele personen;
  2. bedrijfsruimten met een bruto vloeroppervlakte tot 100 m² en bijbehorend erf;
  3. grond (al dan niet functioneel ingericht met aangelegde verharding), waaronder de verhuur van individuele parkeerplaatsen, met een (bruto) oppervlakte tot maximaal 100 m².

Beoogde vestiging van een beperkte zakelijk recht (denk hierbij aan opstal, erfpacht, vruchtgebruik of erfdienstbaarheid):

  1. op grond of ruimten met een (bruto) oppervlakte tot maximaal 100 m²;
  2. het vestigen van erfdienstbaarheden ten behoeve van het verlenen van toegang, verband houdende met een verkochte of verhuurde onroerende zaak en/of gevestigd beperkt zakelijk recht;
  3. op grond of in gebouwen voor nutsbedrijven ten behoeve van de aanleg of bouw van voorzieningen voor de functionele werking van infrastructuur (gas, elektriciteit, internet, telefonie, water en riolering, of het onderhoud ervan);
  4. op grond voor overheden ten behoeve van de inrichting en onderhoud van de openbare ruimte, waaronder begrepen de bouw van voorzieningen voor of aanleg van wegen/ parken /fietspaden/ voetpaden /water/ groenvoorzieningen.

 

Aandachtspunt bij al het voorgaande is wel dat indien aan dezelfde partij (of aan de verkrijgende partij gerelateerde partijen) meerdere afzonderlijke samenhangende stukken grond of meerdere ruimten met een oppervlakte van elk kleiner dan 100 m² worden verkocht, aan een beperkt recht worden onderworpen of verhuurd en deze tezamen groter zijn dan 100 m², wel is goedkeuring vereist.

 

Aan het CSZ is de bevoegdheid toegekend om in bepaalde situaties af te wijken van de Beleidsregel, naar aanleiding van een schriftelijk gemotiveerd verzoek van de instelling of indien de materiële betekenis van de beoogde transactie hiertoe noopt.

 

Onveranderd blijft overigens het feit dat ook bovengenoemde gevallen moeten worden gemeld bij het CSZ. Het CSZ zal echter op grond van de nieuwe Beleidsregel vervolgens besluiten dat voor deze activiteiten geen goedkeuring vereist is. De nieuwe Beleidsregel is tot slot óók van toepassing op door instellingen gemelde vervreemdingen waarvoor door het CSZ eerder is besloten dat goedkeuring wel vereist was.

Vragen

Voor meer informatie over de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken of andere (zorg)vastgoed gerelateerde onderwerpen kunt u contact opnemen met Wouter Boonstra, E: wouter.boonstra@nysingh.nl | T: 088 752 02 25 | M: 06 12 07 22 64 en/of Özlem Demirkol, E: ozlem.demirkol@nysingh.nl | T: 088 752 02 25 | M: 06 2264 96 10.