De rechtbank Den Haag heeft onlangs, op verzoek van een schuldeiser, het faillissement uitgesproken van Taxi The Hague Limited. Taxi The Hague Limited is van dit vonnis in hoger beroep gegaan omdat zij van oordeel is dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is om het faillissement uit te spreken. Taxi The Hague Limited voerde daartoe aan dat zij was opgericht naar Engels recht en zij – conform de regels van het Engelse recht – was uitgeschreven uit de Engelse registers. Daardoor is deze Limited naar Engels recht reeds opgehouden te bestaan.

In hoger beroep kwam het Hof tot het oordeel dat deze Limited wel failliet kon worden verklaard. Het Hof kwam als volgt tot deze beslissing.

 

De bevoegdheid van de Nederlandse rechter wordt beoordeeld aan de hand van de Europese Insolventieverordening (Verordening (EU) 2015/848 betreffende Insolventieprocedures, hierna: de “Verordening”). De Nederlandse rechter is bevoegd als het centrum van de voornaamste belangen van Taxi The Hague Limited in Nederland is gelegen. Het centrum van de voornaamste belangen dient overeen te komen met de plaats waar Taxi The Hague Limited gewoonlijk het beheer over haar belangen voert en die (daardoor) als zodanig voor derden herkenbaar is. Bij vennootschappen en rechtspersonen wordt de plaats van de statutaire zetel vermoed het centrum van de voornaamste belangen te zijn, tenzij het tegendeel kan worden bewezen. Dat tegendeel kan aan de orde zijn bij een vennootschap die geen enkele activiteit uitoefent in de lidstaat, waar haar zetel is gevestigd. Het Hof kwam in deze situatie tot de conclusie dat er voldoende sterke aanwijzingen zijn dat het centrum van voornaamste belangen in Nederland is gelegen. Het Hof is tot die conclusie gekomen omdat:

  • zowel het bezoek- als postadres van Taxi The Hague Limited in Nederland is gelegen;
  • de statutaire bestuurder in Nederland woont;
  • Taxi The Hague Limited economische activiteiten heeft uitgeoefend in Nederland;
  • niet is gebleken dat Taxi The Hague Limited economische activiteiten heeft uitgeoefend in het Verenigd Koninkrijk;
  • de naam van de vennootschap vertaald Taxi Den Haag is.

Dit leidt tot bevoegdheid van de Nederlandse rechter. De Nederlandse rechter kon Taxi The Hague Limited dan ook failliet verklaren.

 

Taxi The Hague  Limited was naar Engels recht echter reeds ontbonden toen zij failliet werd verklaard. Kan een reeds ontbonden vennootschap nog failliet worden verklaard? Het Hof heeft overwogen dat, nu de Nederlandse rechter bevoegd is, deze vraag moet worden beantwoord naar Nederlands recht.

 

Naar Nederlands recht dient bij de aanvraag van het faillissement van een ontbonden vennootschap te worden beoordeeld:

  1. of summierlijk is gebleken van het vorderingsrecht van de schuldeisers; en
  2. of er feiten en omstandigheden zijn, die voldoende aannemelijk maken dat er nog baten zijn.

Aan de eerste voorwaarde was voldaan. De schuldeiser, die het faillissement had aangevraagd, beschikte over een vonnis waarbij Taxi The Hague Limited was veroordeeld tot betaling van een bedrag aan de aanvrager. Daarnaast had Taxi The Hague Limited ook nog schulden aan de Belastingdienst, Pensioenfonds Vervoer en de ING Bank N.V. Aan het vereiste van pluraliteit van schuldeisers was daardoor voldaan.

 

Het Hof heeft geoordeeld dat ook aan de tweede voorwaarde was voldaan. Op grond van artikel 10:121 BW kunnen bestuurders (en commissarissen) van een buitenlandse vennootschap, die in Nederland vennootschapsbelasting plichtig is, aansprakelijk gesteld worden op grond van bestuurdersaansprakelijkheid conform de regeling van artikel 2:138 BW.  Het Hof heeft vastgesteld dat Taxi The Hague Limited is onderworpen aan heffing van de Nederlandse vennootschapsbelasting. In de onderhavige kwestie lijkt Taxi The Hague Limited niet te beschikken over een boekhouding, die voldoet aan de eisen die de Nederlandse wet daartoe stelt. Het niet voldoen aan de boekhoudplicht is een grond voor bestuurdersaansprakelijkheid. Hieruit volgt dat er bij Taxi The Hague Limited een mogelijke bate is, nu een vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten, aldus het Hof.

 

Om die reden kan Taxi The Hague Limited, die naar Engels recht al is opgehouden te bestaan, toch failliet worden verklaard. Het is nu aan de curator om na te gaan of er een vordering is op grond van bestuurdersaansprakelijkheid.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carla Nijhuis, E: carla.nijhuis@nysingh.nl | T: 026 357 56 32.