Kan de omvang van de NSW-faciliteit bij de invordering nog ter discussie worden gesteld? De Rechtbank Gelderland heeft op 13 januari 2022 (ECLI:NL:RBGEL:2022:106) over deze vraag een uitspraak gedaan.

De eiser in deze zaak heeft bij legaat een opengesteld landgoed verkregen. In de aangifte erfbelasting heeft hij een beroep gedaan op de faciliteit als bedoeld in artikel 7 Natuurschoonwet 1928 (NSW).

 

Op grond van artikel 7 NSW wordt onder voorwaarden de schenk- en erfbelasting, verschuldigd over de verkrijging van een opengesteld landgoed, niet ingevorderd. Indien binnen 25 jaar na het overlijden of de schenking de zogenaamde instandhoudings-, bezits- en/of openstellingseis echter wordt geschonden, wordt de buiten invordering gelaten belasting (met rente) alsnog ingevorderd.

 

De eiser vervreemdt het landgoed een aantal jaren na de verkrijging. Hij meldt de verkoop aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland met het verzoek een aanslag op te leggen. De Belastingdienst legt vervolgens een aanslag op wegens schending van de instandhoudings- en bezitseis. Ook wordt belastingrente in rekening gebracht.

 

Eiser is van mening dat de aanslag onjuist is vastgesteld, omdat de omvang van de NSW-faciliteit niet in rechte vaststaat. Er dient naar zijn mening geen rekening (meer) te worden gehouden met een vrij van recht bepaling.

 

De Rechtbank oordeelt echter dat de eiser de hoogte van de verschuldigde belasting en in het bijzonder de NSW-faciliteit niet meer ter discussie kan stellen. De hoogte hiervan is in rechte vast komen te staan, omdat de eiser destijds geen bezwaar en beroep heeft ingediend tegen de aanslag erfbelasting. De aanslag die is opgelegd wegens de verkoop van het landgoed heeft alleen betrekking op het in te vorderen bedrag en niet op de totaal verschuldigde belasting. Het beroep van de eiser wordt dan ook ongegrond verklaard.

 

De Rechtbank is evenwel van oordeel dat de beschikking belastingrente dient te worden vernietigd. In het Besluit tijdelijke maatregel belastingrente 2021 heeft de Staatssecretaris van Financiƫn goedgekeurd dat geen belastingrente in rekening wordt gebracht voor een gebeurtenis in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020 die heeft geleid tot het opleggen van een belastingaanslag als bedoeld in artikel 8 lid 5 NSW.