Mededingingsrecht

Mededingingsrecht vormt een belangrijk kader waarbinnen uw onderneming haar commerciële strategie moet bepalen. In het beslissingsproces over het aangaan van commerciële of strategische relaties en samenwerking mag de toetsing aan mededingingsrechtelijke kaders dan ook niet worden overgeslagen. De consequenties van het handelen in strijd met die kaders kunnen immers groot zijn; de miljoenenboetes die de Europese Commissie, de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en andere mededingingsautoriteiten opleggen komen regelmatig in het nieuws.

Thuis in uw markt

Nysingh beschikt over advocaten met jarenlange ervaring in het mededingingsrecht. Wij adviseren ondernemingen, zorginstellingen en brancheorganisaties in zeer uiteenlopende sectoren, waardoor wij inzicht hebben in het reilen en zeilen van diverse markten.

Samenwerking, distributie, productie, R&D

  • In hoeverre kan ik de wederverkoopprijzen van mijn distributeurs beïnvloeden?
  • Hoe kan ik mijn afspraken met andere bedrijven over duurzaamheid vormgeven?
  • Mag ik samen met andere bedrijven producten of diensten inkopen?
  • Moet ik elke partij die dat wenst, toelaten tot mijn distributiesysteem?
  • Hoe kan ik voorkomen dat mijn partner in een R&D-project mij met mijn kennis beconcurreert?
  • Hoe kan ik mijn distributiesysteem zo inrichten dat de kwaliteit en het imago van mijn product worden gewaarborgd?
  • Welke informatie kan ik met mijn concurrenten uitwisselen?
  • Welke beperkingen kan ik in licentieovereenkomsten opnemen?
  • In hoeverre is het mogelijk om samen te werken met andere partijen om de kwaliteit van de producten/diensten te verbeteren?

Wij zien het als onze taak praktische oplossingen voor dit soort vragen aan te reiken. Daarbij toetsen wij niet alleen uw ideeën aan het mededingingsrecht, maar adviseren we u ook hoe u uw doelen (zoveel mogelijk) kunt bereiken binnen de toegestane kaders. Ons doel is om te komen tot afspraken die, als het erop aankomt, afdwingbaar zijn, en niet wegens nietigheid op grond van strijd met de mededingingsregels waardeloos blijken.

Mededingingsrecht

Online platforms en e-commerce

Vanuit de Europese Commissie en andere mededingingsautoriteiten is er veel aandacht voor de verkoop via online platforms en e-commerce, en dan met name voor de afspraken die bedrijven daarover maken. Online platforms en e-commerce leveren ook veel vragen op voor bedrijven over wat zij wel en niet mogen afspreken gelet op de mededingingsregels. Mag verkoop via online platforms verboden worden? Mag een distributeur verboden worden om in een gebied van een ander te verkopen? Mag online verkoop via websites gericht op specifieke landen beperkt worden? Mag in een distributieovereenkomst worden opgenomen dat de distributeur een fysieke winkel (brick and mortar) moet hebben? Mag de online verkoopprijs door de leverancier bepaald worden (verticale prijsbinding)?

 

Leveranciers en distributeurs zullen voorafgaand aan het maken van afspraken over internetverkoop aandacht moeten besteden aan deze én andere vragen om te voorkomen dat zij een overeenkomst sluiten die in strijd is met de mededingingsregels. Niet alleen ontstaat daarmee een boeterisico, een ander risico is namelijk dat één van de contractspartijen via de rechter met een beroep op de mededingingsregels een einde laat maken aan de overeenkomst, met alle gevolgen van dien. Ons mededingingsteam beschikt over expertise op het gebied van online platforms en e-commerce en kan u adviseren over uw strategie daarvoor en vormgeving van onder meer overeenkomsten.

Misbruik machtspositie

Wanneer een onderneming een dominante positie inneemt op de markt mag zij daar geen misbruik van maken. Wat een onderneming zelf als goede commerciële strategie beschouwt, kan door de ACM en Europese Commissie als strijdig met de wet worden aangemerkt: zij hebben hun eigen benadering van wat zij als misbruik zien, bijvoorbeeld ten aanzien van (hoge of lage) prijzen, kortingen en leveringsweigeringen.

 

Wij kunnen u op dit terrein adviseren en de juiste aanknopingspunten voor toegestaan gedrag met u bespreken. Soms zal daarvoor economisch onderzoek nodig zijn. Vanuit onze kennis van het mededingingsrecht kunnen wij een dergelijk economisch onderzoek goed aansturen.

Onderzoek of inval (dawn raid) van de ACM of Europese Commissie

Onze ervaring – in meer dan 35 kartelonderzoeken – is dat bijstand vanaf het begin van een door de ACM of Europese Commissie gestart onderzoek van groot belang is. Het is zaak om zo snel mogelijk een oordeel over de positie van de onderneming te verkrijgen en de strategie te bepalen. Het is daarom van belang ook al tijdens een inval (dawn raid) of aangekondigd bedrijfsbezoek van de ACM of de Europese Commissie juridische bijstand te vragen. Het is overigens verstandig voorbereid te zijn op een inval van de Europese Commissie of de ACM. Wij kunnen met u een draaiboek voor invallen opstellen en u verder informeren over de gang van zaken tijdens zo’n inval.

Clementie in geval van deelname aan een kartel

Wanneer u ontdekt dat uw onderneming heeft deelgenomen aan concurrentiebeperkende afspraken (een kartel) is het tijdens een kartelonderzoek of daarvoor verstandig om te overwegen een clementieverzoek in te dienen bij de ACM of de Europese Commissie: u verschaft informatie aan de mededingingsautoriteit en krijgt daarvoor een boete-immuniteit of een korting op de boete.

 

Een clementieverzoek is ook te overwegen als blijkt dat u een onderneming heeft overgenomen die zich in het verleden aan kartelovertredingen schuldig heeft gemaakt. Als overnemende onderneming kunt u voor die vroegere overtredingen aansprakelijk worden gehouden. Bij het indienen van een clementieverzoek moet worden afgewogen bij welke autoriteit het verzoek wordt ingediend, welke informatie wordt verschaft, of eerst anoniem een verzoek wordt ingediend en wat de consequenties van het verzoek kunnen zijn. Wij adviseren u daar graag over.

Compliance

Bij met name grotere ondernemingen is het niet altijd eenvoudig de naleving van het mededingingsrecht te verzekeren. Vooral voor medewerkers op ‘gevoelige’ posities zal duidelijk moeten zijn wat wel en niet is toegestaan in afspraken met afnemers, leveranciers, wederverkopers of concurrenten. Een door de directie gedragen compliance programma (nalevingsprogramma) kan overtreding van het Europees en Nederlands mededingingsrecht voorkomen en, in het geval dat er toch een overtreding is begaan, mogelijk als verzachtende omstandigheid bij de mededingingsautoriteiten worden aangevoerd.

 

Compliance programma’s zijn maatwerk. Wij gaan samen met u na voor welke medewerkers een compliance programma zin heeft, hoe procedures binnen uw bedrijf zo kunnen worden ingericht dat het risico op overtredingen zo klein mogelijk wordt gehouden en wat de consequenties moeten zijn van een toch geconstateerde overtreding. Wij hebben binnen verschillende ondernemingen compliance programma’s verzorgd.

Optreden tegen kartels en concurrentiebeperkingen door andere ondernemingen

Het mededingingsrecht beperkt u niet alleen in uw vrijheid. Het geeft ook kansen om op te treden tegen beperkingen van de concurrentie waar u hinder van ondervindt. Wilt u dat de ACM of Europese Commissie optreedt tegen een bepaalde onderneming (uw concurrent, leverancier of afnemer)? Bijvoorbeeld omdat uw afnemer een machtspositie inneemt, hij bij u onredelijk lage inkoopprijzen wil afdwingen en u geen uitwijkmogelijkheden heeft naar andere afnemers? Of omdat u merkt dat uw concurrenten klanten verdelen of uw leverancier u “vrijblijvend adviseert” bepaalde verkoopprijzen te hanteren, maar u feitelijk dwingt om die prijzen toe te passen? Of omdat u merkt dat uw concurrent de toegang tot de markt belemmert?

Tegen dergelijke mogelijke overtredingen van het mededingingsrecht kan worden opgetreden door het indienen van een (anonieme) klacht bij de ACM of de Europese Commissie. Hierbij is het van belang deze autoriteiten zover te krijgen dat zij een onderzoek naar het gedrag doen. Veel klachten worden namelijk afgewezen wegens gebrek aan prioriteit.

 

Wij kunnen met u bezien of het indienen van een klacht de aangewezen weg is, of dat bijvoorbeeld het aanspannen van een (kort geding) procedure voor de gewone rechter een efficiëntere methode is om tot goede concurrentieverhoudingen te komen.

Fusies, overnames en joint ventures

Wij hebben ervaring met meldingen van concentraties bij de mededingingsautoriteiten in zeer uiteenlopende sectoren (bijvoorbeeld food, vervoer, scheepsbouw, detailhandel, autobranche, zorg en energie). Ook kunnen wij voor meldingen zorgdragen die bij mededingingsautoriteiten in andere landen moeten plaatsvinden.
Bij een melding van een fusie, overname of oprichting van een joint venture gaat het met name om het overtuigen van de autoriteiten dat een markt op een bepaalde manier werkt. De beoordeling van de relevante markt is immers van doorslaggevend belang bij de vraag of door concentratie de mededinging substantieel wordt beperkt (en daarmee of de autoriteiten toestemming voor de concentratie geven of niet).

Bezwaar tegen fusies of overnames

Wij kunnen u ook bijstaan indien door een concentratie van uw concurrenten, leveranciers of afnemers een machtspositie ontstaat. U kunt dan als betrokken onderneming uw zorgen over de concentratie onder de aandacht brengen en de mededingingsautoriteiten proberen ertoe te bewegen geen toestemming voor de concentratie te geven, dan wel aan die toestemming bepaalde voorwaarden te verbinden (zoals bijvoorbeeld afstoting van een bedrijfsonderdeel of bepaalde activiteit). Het is daarbij van belang dat de verwachte ontwikkelingen op de markt op een goede manier bij de autoriteiten onder de aandacht worden gebracht, zodat uw bezwaren voldoende worden meegewogen.

Contact
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors