Wilt u gebruikmaken van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)? Heeft u behoefte aan advies over de inzet van een herstructeringsdeskundige? Eén van onze specialisten kan u voorzien van advies, maar u kunt hen ook benaderen voor hulp bij het opstellen van een onderhandelingsakkoord. In dit blog leest u meer over de herstructeringsdeskundige en zijn of haar rol in het WHOA traject.

Een verzoek tot het aanwijzen van een herstructureringsdeskundige

Op grond van de WHOA kan aan crediteuren en aandeelhouders een akkoord worden aangeboden door de onderneming of een door de rechter aangewezen herstructureringsdeskundige.

 

In een eerder artikel vertelden wij u wie er een beroep  kunnen doen op de WHOA. In veel gevallen zal de ondernemer er zelf een beroep op doen, maar ook schuldeisers, aandeelhouders, de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging kunnen het initiatief tot een akkoord nemen. Als zij dit doen, moeten zij de rechtbank verzoeken een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. Op dit verzoek moet de ondernemer door de rechtbank worden gehoord voordat de rechtbank daarop beslist.

 

Start de ondernemer zelf met de voorbereiding van een akkoord? Dan kan hij bij de rechtbank een verklaring laten deponeren waaruit dit blijkt (de ‘startverklaring’). Om iedere schijn van belangenvermenging te voorkomen of om het vertrouwen in het proces en daarmee de slagingskans te vergroten, kan hij er dan ook voor kiezen om de rechtbank zelf te vragen om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen.

De aanwijzing van een herstructureringsdeskundige

Een verzoek tot het aanwijzen van een herstructureringsdeskundige wordt toegewezen als de onderneming in een toestand verkeert waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat zij haar schulden niet meer zal kunnen betalen. De rechtbank kan deskundigen benoemen om te onderzoeken of dit het geval is. Als het verzoek is ingediend door de schuldenaar zelf of wordt gesteund door de meerderheid van de crediteuren, wordt het verzoek in ieder geval toegewezen.

 

Echter, als blijkt dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers niet gediend zijn bij de aanwijzing van een herstructureringsdeskundige, kan het verzoek afgewezen worden. Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn als een schuldeiser een al ingezet en kansrijk herstructureringstraject wil vertragen om een betere positie voor zichzelf te bewerkstelligen.

 

Zodra de rechtbank een herstructureringsdeskundige heeft aangewezen mag de ondernemer, zolang deze aanwijzing duurt, zelf geen akkoord meer aanbieden. Hij mag wel een akkoord voorbereiden en de herstructureringsdeskundige vragen om dit aan crediteuren en aandeelhouders voor te leggen.

De rol van een herstructureringsdeskundige WHOA

De rol van de herstructureringsdeskundige is om een akkoord voor te bereiden, aan te bieden aan (een deel van) de crediteuren en aandeelhouders en vervolgens voor te leggen aan de rechter. In de WHOA is vastgelegd dat een herstructureringsdeskundige zijn taak ‘doeltreffend, onpartijdig en onafhankelijk’ moet uitvoeren. Dit betekent dat een herstructureringsdeskundige niet optreedt namens of voor de ondernemer.

 

De herstructureringsdeskundige mag de volledige administratie van de onderneming inzien. De ondernemer is verplicht alle inlichtingen te geven waar de herstructureringsdeskundige om vraagt. Ook moet hij hem op de hoogte brengen van alle feiten en omstandigheden waarvan hij weet of behoort te weten dat die van belang zijn.

 

De rechtbank bepaalt het salaris van de herstructureringsdeskundige en stelt het bedrag vast dat zijn werkzaamheden en de door hem ingeschakelde derden ten hoogste mogen kosten. Deze kosten worden in beginsel betaald door de onderneming, behalve als het verzoek tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige wordt gesteund door de meerderheid van de schuldeisers. In dat geval moeten de schuldeisers de kosten voldoen.

 

Wat als een akkoord niet mogelijk is?

Zodra het voor de herstructureringsdeskundige duidelijk wordt dat het niet mogelijk is een akkoord aan te bieden, moet hij de rechtbank hierover informeren en om intrekking van zijn aanstelling  verzoeken.

Lees ook