In eerdere artikelen bespraken wij het wetsvoorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) en het belang van deze wet voor de praktijk. Nu de WHOA op 1 januari 2021 in werking is getreden informeren we u in een serie artikelen over de mogelijkheden die deze wet biedt. Daarbij belichten wij de WHOA zowel vanuit het perspectief van bedrijven in financieel zwaar weer als vanuit het perspectief van crediteuren van deze bedrijven.

Verschillende voorzieningen

De WHOA kent verschillende instrumenten (in termen van de WHOA: voorzieningen) die de kans op het slagen van een homologatie akkoord vergroten:

Afkoelingsperiode

Als de ondernemer start met de voorbereiding van een akkoord kan hij bij de rechtbank een verklaring deponeren waaruit dit blijkt (de ‘startverklaring’). Dit is niet verplicht, maar als hij het wel doet, kan hij de rechtbank vragen een afkoelingsperiode af te kondigen. Ook de herstructureringsdeskundige kan de rechtbank om een afkoelingsperiode verzoeken.

 

Tijdens deze afkoelingsperiode:

 1. Kan een derde zich niet verhalen op de goederen van de ondernemer, tenzij de rechtbank daarvoor een machtiging verleent.
 2. Kan de rechtbank op verzoek van de ondernemer of herstructureringsdeskundige beslagen opheffen.
 3. Wordt de behandeling van een verzoek tot surseance van betaling of faillietverklaring geschorst.

Een verzoek om een afkoelingsperiode wordt toegewezen als (i) de afkoelingsperiode noodzakelijk is om de onderneming tijdens de voorbereiding van en de onderhandelingen over een akkoord te kunnen blijven voortzetten en (ii) op het moment dat de afkoelingsperiode wordt afgekondigd redelijkerwijs valt aan te nemen dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers daarmee gediend zijn en genoemde beslagleggers en schuldeisers die het faillissement aan hebben gevraagd, niet wezenlijk in hun belangen worden geschaad.

 

Een afkoelingsperiode duurt in eerste instantie maximaal vier maanden en kan op verzoek van de ondernemer of herstructureringsdeskundige worden verlengd tot een maximum van acht maanden. In het verlengingsverzoek moet aannemelijk worden gemaakt dat er belangrijke vooruitgang is geboekt in de totstandkoming van het akkoord.

 

Voorzieningen

De rechtbank kan ambtshalve, op verzoek van de ondernemer die een startverklaring heeft gedeponeerd of de herstructureringsdeskundige, andere voorzieningen treffen die de gezamenlijke  belangen van schuldeisers en aandeelhouders beschermen:

 • Observator

Zo kan de rechtbank een observator aanstellen, die als taak heeft toezicht te houden op de totstandkoming van het akkoord en daarbij oog te hebben voor de belangen van de gezamenlijke schuldeisers.

 • Termijnstelling

Ook kan de rechtbank als voorwaarde stellen dat binnen een bepaalde termijn moet worden gestemd, of dat de ondernemer de rechtbank en schuldeisers regelmatig op de hoogte houdt van de vorderingen.

 • Machtigingen

De rechtbank kan op verzoek van de ondernemer die een startverklaring heeft gedeponeerd een machtiging afgeven voor het verrichten van rechtshandelingen die zonder die machtigingen (mogelijk) paulianeus zouden zijn. Denk daarbij aan het aantrekken van de  financiering die nodig is om het akkoord te kunnen voorbereiden en de onderneming in de tussentijd de kunnen blijven voortzetten.

 • Uitspraak in geschillen

Het uitgangspunt van de WHOA is dat betrokkenheid van de rechter beperkt is, tot aan het moment waarop een homologatieverzoek wordt ingediend. Maar als in het traject de vraag opkomt of er sprake is van een afwijzingsgrond die aan de homologatie in de weg zou staan of er andere geschilpunten zijn, is het belangrijk dat de onzekerheid daarover zo spoedig mogelijk wordt weggenomen.

 

De WHOA biedt de ondernemer of herstructureringsdeskundige daarom de mogelijkheid om eventuele geschillen over het akkoord al vóór de stemming aan de rechter voor te leggen. Denkt u daarbij onder meer aan geschillen over:

 • De inhoud van het akkoord en de bijlagen.
 • De in het akkoord gehanteerde waardes en aannames.
 • De klassenindeling.
 • De toelating tot de stemming van een schuldeiser of aandeelhouder.
 • De stemprocedure.
 • een of meer algemene of aanvullende afwijzingsgronden.

 

Voor de rechter beslist over een dergelijke vraag, stelt hij de ondernemer, de (eventuele) herstructureringsdeskundige, de (eventuele) observator en de rechtstreeks betrokken schuldeisers of aandeelhouders in de gelegenheid om hun mening te geven. De beslissing die de rechtbank neemt is alleen bindend voor de partijen die de mogelijkheid hebben gehad om hun mening te geven.

Lees ook