De IGJ hanteert bij de uitvoering van de op haar rustende toezichthoudende taken termijnen waarbinnen de zorgaanbieder een calamiteit moet melden of moet reageren op door de IGJ gegevens instructies of toegezonden verslagen c.q. rapporten.

De IGJ vermeldt op haar website dat aan deze termijnen in verband met de corona-crisis niet langer strikt de hand wordt gehouden.

Standaard uitstel verleend

De IGJ verleent standaard uitstel aan zorgaanbieders en fabrikanten/leveranciers van medische producten voor de normale termijnen voor wettelijk verplichte meldingen en om te reageren op verzoeken van de IGJ. Het is niet nodig uitstel aan te vragen: de IGJ meldt dat wie dat toch doet, daarop (zelfs) geen reactie krijgt.

 

De IGJ meldt voorts dat geautomatiseerde standaardbrieven niet op korte termijn kunnen worden aangepast en dat zodoende niet kan worden voorkomen dat er nog brieven met een deadline worden verstuurd. Ook wie een dergelijke brief krijgt, hoeft zich niet aan deze termijn te houden. De IGJ zal ook geen herinneringen sturen. Wel kan de IGJ na het verstrijken van de termijn contact opnemen om de voortgang te bespreken.

 

Alleen in die gevallen, waarin de IGJ toch binnen de geldende termijn een reactie wenst, zal zij dit expliciet met de zorgaanbieder opnemen.

Ook geen boete

Verder legt de IGJ voorlopig geen boete op als een zorgaanbieder of fabrikant/leverancier zich niet aan een termijn kan houden voor het voldoen aan een verplichting van de IGJ, zoals dus het melden van een calamiteit.

Inspectiebezoeken

De IGJ meldt voorts terughoudend te zijn met het afleggen van inspectiebezoeken, om zorgaanbieders geen onnodige last te bezorgen. Dat laat onverlet dat de IGJ natuurlijk wel zal optreden indien zij meent dat daar vanwege bijvoorbeeld de continuïteit van de zorg aanleiding voor bestaat.

 

Als inspecteurs voornemens zijn een bezoek aan een instelling te brengen, kondigen zij dat in beginsel een dag tevoren aan, ook om de instelling de kans te geven het aan te geven als het bezoek door de ontwikkelingen rondom corona niet uitkomt of anders moet worden vormgegeven.

Ons advies

Het vorenstaande betreft uiteraard een tijdelijke maatregel. Tegen die achtergrond geven wij uitdrukkelijk in overweging per geval te bezien of deze tijdelijke maatregel nog aan de orde is, of dat de IGJ het gebruikelijke regime weer hanteert. Hiermee voorkomt u dat de IGJ (toch) een maatregel oplegt omdat u te laat bent.

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u hierover vragen, of wenst u advies over de te volgen route en de daarbij in acht te nemen termijnen: de experts van de Marktgroep Zorg staan 24/7 tot uw beschikking.