Uit een bericht in de Volkskrant van gisteren blijkt dat in supermarkten vlees- en visproducten worden verkocht met etiketten die toegevoegd water niet vermelden, terwijl dat op basis van de Etiketteringsverordening vereist is. In de Etiketteringsverordening zijn regels opgenomen waarin is vastgelegd welke informatie op etiketten van levensmiddelen vermeld moet worden en op welke wijze. Ook is daarin bijvoorbeeld opgenomen dat voedselinformatie niet misleidend mag zijn. De NVWA ziet toe op naleving van deze regels. Wanneer foodbedrijven in strijd handelen met de Etiketteringsverordening, kunnen boetes worden opgelegd.

Etiketteringsverordening

Ten aanzien van toegevoegd water als ingrediënt aan vlees- en visproducten is in de Etiketteringsverordening bepaald: “(…) De hoeveelheid water die als ingrediënt aan een levensmiddel is toegevoegd, wordt berekend door van de totale hoeveelheid eindproduct de totale hoeveelheid aan andere gebruikte ingrediënten af te trekken. Deze hoeveelheid behoeft niet te worden meegerekend indien zij in gewicht niet meer bedraagt dan 5 % van het eindproduct. Deze afwijking geldt niet voor vlees, vleesbereidingen, onverwerkte visserijproducten, en onverwerkte tweekleppige weekdieren.”

 

De Volkskrant heeft, zo blijkt uit genoemd bericht, een steekproef gedaan onder verschillende producten waaruit bleek dat van de negen vlees- en visproducten er niet één voldoet aan de regelgeving. Ook blijkt daaruit dat de NVWA heeft bevestigd dat zij de vleeswarenindustrie tot 10 juli a.s. geeft om de etiketten in overeenstemming te brengen met de regelgeving.

Actieplan etikettering levensmiddelen

In de Kamerbrief van 4 oktober 2016 over het “Actieplan etikettering van levensmiddelen” gaf de minister van VWS de aanzet tot eenduidige en eerlijke informatie voor consumenten over levensmiddelen, zie hierover onze eerdere bijdrage. Daarbij werd opgemerkt:

“Veel eisen aan het etiket staan in Europese regelgeving. Heldere regels en strikte naleving door het bedrijfsleven is cruciaal. Consumenten moeten goed worden voorgelicht over wat er op het etiket staat en hoe deze informatie te lezen en te interpreteren. Door de inzet van moderne digitale hulpmiddelen is het mogelijk om veel meer consumenten te bereiken met de juiste informatie. 
Daarom volgt een aanpak langs de drie lijnen:

  1. voorlichting en innovatie in informatievoorziening;
  2. heldere en eenduidige regelgeving;
  3. naleving en handhaving.”

Wat betreft punt 3 werd onder meer aangegeven dat de NVWA blijft handhaven op de verplichtingen uit de Etiketteringsverordening. Ook werd vermeld dat vanaf 2015 het watergehalte op de etiketten in vlees en plakvlees zou worden onderzocht en gehandhaafd. De bevestiging van de NVWA aan de Volkskrant, zie hiervoor, past in deze lijn. In de Kamerbrief van 16 april 2018 over de “Accenten in het voedselbeleid voor de komende jaren” van de minister van LNV en de staatssecretaris van VWS is overigens ten aanzien van dit Actieplan aangegeven dat de minister van Medische Zorg en Sport dit zal evalueren en zal bezien op welke wijze er in de komende periode aandacht moet zijn voor ‘eerlijke’ etikettering. We zullen hier ongetwijfeld nog meer over horen.

Handhaving in zicht

Uit de berichtgeving blijkt niet welke acties de NVWA vanaf 10 juli a.s. zal gaan ondernemen. Hoe dan ook doen foodbedrijven er verstandig aan om de etiketten van hun producten te checken op overeenstemming met de regelgeving. Overtreding kan zoals gezegd tot boetes leiden.