De Wet Affectieschade is in werking getreden per 1 januari 2019.

De wet voorziet in een zelfstandig recht op smartengeld voor naasten en nabestaanden bij ernstig en blijvend letsel of overlijden van een dierbare. De kring van gerechtigden is beperkt tot de partner, ouders, kinderen, de verzorger van de gekwetste of degene die door de gekwetste werd verzorgd en diegenen die een “zodanig nauwe persoonlijke relatie” hadden met het slachtoffer dat aanleiding bestaat om affectieschade te vergoeden. Het moet gaan om zeer ernstig en blijvend letsel.

Affectieschade en schadegevallen na 1 januari 2019

Gekozen is voor een stelsel van forfaitaire vergoedingen. Deze variëren tussen € 2.500 en € 20.000, waarbij met name een rol speelt of het gaat om letsel of overlijden, en om de vraag of er een misdrijf in het spel is of niet. In geval van overlijden door een misdrijf wordt het hoogste bedrag aan affectieschade toegekend.  De verweermiddelen die jegens het primaire slachtoffer bestaan kunnen ook worden ingeroepen jegens de naasten/nabestaanden. Indien bijvoorbeeld sprake is van 25% eigen schuld, dan resulteert dat ook in een affectieschadevergoeding van 75%. Uit de rechtspraak blijkt dat affectieschade alleen wordt toegewezen bij schadegevallen die na 1 januari 2019 zijn ontstaan.

Affectieschade

Schadelast voor verzekeraars

Verwacht mag worden dat in elk letselschadedossier waarbij sprake is van ernstig en blijvend letsel of overlijden sprake zal zijn van derden die op grond van de nieuwe wet recht hebben op vergoeding van affectieschade. De schadelast voor verzekeraars zal daardoor worden verhoogd.

Indien het letsel of de dood het gevolg is van een misdrijf dan kunnen de gerechtigden zich in de strafzaak voegen als benadeelde partij teneinde een vergoeding terzake affectieschade te verkrijgen. Gerechtigden hebben daarnaast toegang tot de civiele rechter.