Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Serie Online Seminars | Waterschappen


WNRANysingh heeft een 4-delige reeks online seminars verzorgd speciaal voor waterschappen. In deze reeks hebben specialisten verschillende onderwerpen besproken waarmee waterschappen in de dagelijkse praktijk volop te maken hebben. Hieronder vindt u een overzicht van de verzorgde seminars en de besproken onderwerpen.

Online Seminars

Grondverwerving bij dijkversterkingen

Verzorgd door Jessica de Roos, specialist grondverwerving (onder andere voor dijkversterkingen). Jessica maakt deel uit van het Team Grondverwerving en zij is lid van de Marktgroep Overheid.

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma stelt waterschappen en Rijkswaterstaat voor een enorme opgave die bestaat uit maatregelen aan ruim 700 kilometer primaire waterkering en meer dan 200 waterkerende kunstwerken. Voor de uitvoering van die maatregelen is het essentieel om op tijd te beschikken over de gronden binnen het permanente en tijdelijke ruimtebeslag. Vanzelfsprekend is minnelijke verwerving daarbij het uitgangspunt, maar als dat niet (tijdig) tot een oplossing leidt, bieden instrumenten als onteigening en de gedoogplichten op grond van de Waterwet uitkomst. Maar wanneer verdient welk instrument de voorkeur? Is de inzet van dat instrument altijd mogelijk? En in hoeverre speelt het eigendommenbeleid/de grondstrategie van de beheerder daarbij een rol? Deze en andere aspecten van grondverwerving bij dijkversterkingen komen tijdens dit online seminar aan bod.

Droogte en wateroverlast, zorgplicht en aansprakelijkheid

Verzorgd door Rense Lubach, specialist (overheids)aansprakelijkheid. Rense is onder meer betrokken geweest bij de totstandkoming van de bekende Wilnis-jurisprudentie, waar hij de dijkbeheerder bijstond. Rense maakt deel uit van de Marktgroep Overheid.

De effecten van de klimaatverandering in de Nederlandse delta worden steeds duidelijker zichtbaar en hebben grote gevolgen voor uw waterbeheer. Periode van langdurige droogte zorgen voor lage grondwaterstanden, lage waterstanden in watergangen en instabiele waterkeringen. Tegelijkertijd valt er ook meer neerslag in kortere tijd, met wateroverlast en overstromingen tot gevolg.Als waterschap wordt u steeds vaker aangesproken op de wijze waarop u invulling geeft aan uw taakstelling. In juridische zin gaat het dan bijvoorbeeld om de vraag of u als waterschap tekortgeschoten bent in de zorgplicht die van een goede waterbeheerder mag worden verwacht. En zo ja, of de schade als gevolg van droogte of wateroverlast op een waterschap kan worden verhaald. Welke trends zijn er zichtbaar in recente rechtspraak rondom de zorgplicht van waterschappen? Welke rol spelen daarbij de (provinciale) gebiedsnormen waaraan waterschappen gebonden zijn? Hoe kunt u zich als waterschap voorbereiden op claims in verband met wateroverlast? Deze en andere aspecten van droogte en wateroverlast, zorgplicht en aansprakelijkheid voor waterschappen worden tijdens dit online seminar besproken.

Actualiteiten aanbestedingsrecht voor waterschappen: hoe moet u de complexe aanbestedingsregels naleven?

Verzorgd door Matthijs Mutsaers, specialist aanbestedingsrecht. Matthijs is onder meer betrokken geweest bij de advisering over duurzame energieprojecten en (rechtszaken over) aanbestedingsprocedures, bijvoorbeeld over de verwerking en het transport van slib. Matthijs maakt deel uit van de Marktgroep Overheid.

Waterschappen besteden jaarlijks meer dan € 2 miljard aan inkopen en aanbesteden. Daarbij zetten zij onder meer in op verduurzaming, innovatie en samenwerking met andere overheden en marktpartijen. Dan kan er al snel sprake zijn van een aanbestedingsplicht. Weet u hoe u de complexe aanbestedingsregels moet naleven? Tijdens dit online seminar hoort u:

 • wat de aanbestedingsregels inhouden;
 • wat een professionele inkoopfunctie inhoudt;
 • hoe u bepaalt of een opdracht een duidelijk grensoverschrijdend belang heeft;
 • het antwoord op de vraag wanneer een inschrijving ongeldig is en wanneer u een herstelmogelijkheid mag of moet aanbieden en wanneer juist niet;
 • de laatste ontwikkelingen, uitspraken en de consequenties daarvan die voor uw inkoop- en aanbestedingspraktijk belangrijk zijn, zoals:
  • de Handreiking Tenderkostenvergoeding;
  • wanneer mag je in de technische specificaties verwijzen naar merken etc.?;
  • het ‘open house’ model.

Arbeidsrecht en actualiteiten WNRA: de praktijk voor waterschappen

Verzorgd door Johanneke Liebrand. Johanneke is specialist arbeids- en ambtenarenrecht. Johanneke is onder meer gespecialiseerd in de begeleiding van strategische processen zoals reorganisaties, (de)privatiseringen en samenwerkingsconstructies, ontslag statutair bestuurders en governance vraagstukken en zij begeleidt zij overheden en onderwijsinstellingen bij uiteenlopende arbeidsrechtelijke onderwerpen. Ook verzorgt Johanneke (incompany) trainingen over de WNRA-arbeidsrecht en andere (civielrechtelijke) arbeidsrechtelijke thema’s. Johanneke maakt deel uit van de Marktgroep Overheid.

Tijdens dit online seminar wordt u meegenomen in de civiele arbeidsrechtelijke praktijk. Na een kort overzicht van de arbeidsrechtelijke bronnen (wet- en regelgeving) waarmee u per 1 januari 2020 gaat werken, worden op praktische wijze een aantal inhoudelijke arbeidsrechtelijke thema’s, het omzettingsproces (gedragscode en incorporatiebeding) en de actualiteiten WNRA besproken. U krijgt inzage in de nieuwe manier van werken op veelvoorkomende arbeidsrechtelijke thema’s zoals aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Tijdens het online seminar krijgt u onder andere antwoord op de volgende vragen:

 • hoe ga ik na 1 januari 2020 een arbeidsovereenkomst aan en welke opties heb ik (vast/tijdelijk/flexibel)?;
 • wat kan en moet ik doen als een medewerker niet functioneert? Hoe kan ik de arbeidsovereenkomst dan beëindigen en kan ik ook een andere functie opdragen en het salaris aanpassen?

Naast de inhoudelijke thema’s is er ook werk aan de winkel. Zo krijgen de huidige ambtenaren weliswaar van rechtswege een arbeidsovereenkomst, maar moet de binding aan de (nieuwe) cao Waterschappen nog wel geregeld worden. Tijdens dit online seminar hoort u hoe u dat kunt doen en welke andere mogelijkheden u als werkgever nog heeft. Ook zullen alle eigen regelingen gescreend en zonodig aangepast moeten worden zodat ze in het civiele arbeidsrechtelijke systeem passen. De gedragscode vereist daarbij bijzondere aandacht. Tot slot worden de actualiteiten rond de WNRA besproken.

Wilt u één van deze online seminars terugkijken? Stuur een e-mail naar marketing@nysingh.nl en u ontvangt een terugkijklink.

Terug naar Nysingh Academy